Gemeenteraden 2018

Verslag gemeenteraad van 26 februari 2018

We starten met de unanieme goedkeuring van de IGS Pas Partoe, met als doel het organiseren van gemeenschappelijke jeugdactiviteiten.  10 gemeenten werken hiervoor samen en ieder gemeente betaalt €300 bijdrage.

Voor de IGS DVV (Dienst Verlenende Vereniging) worden afgevaardigden aangeduid voor de bestuursorganen. Schepen De Meyer wordt vertegenwoordiger in de algemene vergadering, Burgemeester Lewyllie vertegenwoordigt Heuvelland in de raad van bestuur en raadslid Bernard Heens wordt kandidaat raadgevend lid in de raad van bestuur.

Volgend punt behandelt de aankoop van een perceel weiland van het OCMW Ieper.  Raadslid Geert Dewulf verlaat de zitting daar hij pachter is van het desbetreffende perceel.            18 ja-stemmen.

Punt 4 betreft de ruiling van gronden gelegen aan de Hooghofstraat te Wulvergem tussen cvba “Ons Onderdak” en de gemeente Heuvelland.  In de ontwerpakte staat verkeerdelijk dat het over 5 huurwoningen gaat ipv 3 huurwoningen, merkt raadslid Bernard Heens op.  De tekst wordt aangepast en unaniem goedgekeurd.

Onder punt 5 verkoopt de gemeente Heuvelland 2 percelen landbouwgrond te Nieuwkerke.  Het betreft 2 percelen die gelegen zijn  in het RUP Ontsluitingweg Clarebout.  Kandidaat-kopers (lees : de firma Clarebout) kunnen éénzijdig bieden onder gesloten omslag ten laatste tegen woensdag 9 mei 11u30.   Raadslid Nicole Demuynck merkt op dat perceel 4 een deel van het uitkijkpunt betreft.  Schepen De Meyer deelt mee dat het uitkijkpunt opnieuw wordt heringericht en dat het 360° uitzicht behouden blijft.  18 ja-stemmen, fractie Heuvelland onthoudt zich.

Volgende punt behandelt de aktename van de wijziging meerjarenplan 2014-2018 en budget 2018.  Raadslid Nicole Demuynck vraagt waarvoor de €130.000 dient die voorzien wordt in het investeringsbudget onder het luik “sociaal beleid”.  Schepen Ward Dierickx meldt dat het OCMW een toelating verkreeg voor de uitbating van een dagcentrum.  Aangezien het nieuwe recente dagcentrum CADO in Mesen niet direct een groot succes is (er zijn nog heel veel dagdelen vrij voor gebruikers), is Heuvelland dan ook niet direct van plan om ook een dagcentrum op te starten.  Toch wordt budget hiervoor voorzien???   Raadslid Nicole Demuynck merkt eveneens op dat er budget wordt voorzien voor een bijkomende verpleegkundige, wat uiteraard zeer welkom zou zijn.  Zij uit echter haar bezorgdheid over de langdurige ziekteperiode van 3 verpleegkundigen.  Wie vult deze vacatures op of moet het huidige personeel de gaatjes vullen?  De voorzitter zegt dat er reeds 2 bijkomende verpleegkundigen aan de slag maar vergeet er bij te vermelden dat het slechts part-timers zijn.  Onze bezorgdheid gaat enerzijds uit naar de zieke verpleegkundigen maar ook naar de werkdruklast bij het overig personeel die de uren moeten overnemen…

Onder punt 7 treedt Heuvelland toe tot de Eerstelijnszone regio Ieper. Unaniem goedgekeurd.

Onder de variapunten vraagt Raadslid Heens nogmaals uitleg over de aanleg van de parking nabij het bedrijf Clarebout en het speelbos.  Schepen De Meyer betreurt het dat raadslid Heens niet inging op de uitnodiging om dit eens onder 4 ogen uit te klaren.  Dit is echter niet onze manier van werken.  Vragen worden gesteld in de gemeenteraad en niet ergens thuis in een achterkamertje.  Raadslid Heens vraagt wie de gronden aankoopt en wie de parking aanlegt.  Schepen de Meyer antwoordt dat het bedrijf Clarebout de gronden zal verwerven en de parking voor doeleinden van het bedrijf ook zal aanleggen.  Op die manier kan het bedrijf sluipend uitbreiden buiten zijn RUP.  Eigenaardig genoeg vraagt de gemeente nu reeds de bouwvergunning aan, terwijl de gronden nog niet in het bezit zijn van het bedrijf.   Het openbaar onderzoek is reeds lopende.  Begrijpe wie het begrijpen kan… Misschien kunnen in de toekomst ook andere bedrijven gebruik maken van deze nieuwe regels,…   Je vraagt aan de gemeente of zij jouw bouwvergunning aanvragen op een perceel die jij wenst te kopen, maar nog niet in je bezit hebt, om er dan later een gebouw of parking op aan te leggen…  Valt te bezien of je ook welkom zal zijn.  Dienstverlening à la tête du client!!!

Raadslid Heens vraagt verheldering omtrent het dispuut van de aankoop van een piano door de kerkfabriek Loker.  De investering zou volgens burgemeester Lewyllie gebeurd zijn zonder vraag aan het gemeentebestuur en opgenomen geweest zijn in het exploitatie-budget ipv in het investeringsbudget. Nochtans werden de budgetten van de kerkfabriek, waarin de aankoop is voorzien, door het schepencollege en de gemeenteraad goedgekeurd. De matinée-concerten die al geschrapt geweest zijn zouden volgens de burgemeester nu weer wel mogen doorgaan??? Wie heeft nu gelijk???

Raadslid Heens vraagt uitleg aan schepen Etienne Cloet over de verbreking van het contract met de aannemer Ruwbouw van het SBC.  Er zouden blijkbaar een aantal punten niet in overeenstemming zijn met de toegankelijkheid van de toiletten voor minder-validen.  De toegangsbreedte zou niet groot genoeg zijn en er ontbreekt een dubbele trapleuning.  De aannemer laat niets meer van zich horen, waardoor men genoodzaakt is het contract te verbreken.  De toegankelijkheid voor minder-validen is een cruciaal punt voor de betoelaging door Toerisme Vlaanderen.  Indien men hier niet aan voldoet, kan men een deel van de toelage verliezen.  Raadslid Heens vraagt of deze punten opgenomen zijn in het PV van overname, maar daar kan de schepen niet op antwoorden.  Dit is nochtans een heel belangrijk punt in deze discussies.   Wordt vervolgd zeker???

Raadslid Geert Debergh kaart het dreigend toegankelijkheidsprobleem aan bij de KSA-fuif Comme j’ai soif in het eerste weekend van mei.  Dit valt dit jaar samen met de inrichting van het service-park van de Montebergrally.  Beide evenementen kennen een grote volkstoeloop en hebben nood aan voldoende parking en zone voor aan- en afvoer van materiaal.  Schepen De Meyer antwoordt dat de horeca in Westouter blij is met de komst van de rally - hoewel wij andere geluiden hebben gehoord…-  en maakt zich sterk dat er zich geen probleem zal voordoen, de organisatoren van de rally zullen voorzien in bijkomende parking die ook gebruikt zal kunnen worden door de fuivende jeugd.  Afwachten dus!....

Verslag gemeenteraad van 26 maart 2018

Verslag gemeenteraad 26 maart 2018

Verontschuldigd: Bea Bauw, Martine Duron, Marc Lewyllie

De gemeenteraad keurt de oproep tot kandidaatstelling voor algemeen directeur goed. Het decreet lokaal bestuur voorziet een integratie van gemeente en OCMW. In het organogram voorziet het gemeentebestuur dat er plaats is voor de huidige gemeente- en OCMW-secretaris. Beide kunnen zich kandidaat stellen.  Wie van beide dan de algemeen directeur wordt,  zal door de gemeenteraad worden beslist na een selectieprocedure door een extern bureau.

Alle gemeenteraadsleden keuren de beslissing goed om toe te treden tot het openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen. Het ondersteuningsnetwerk zal instaan voor de ondersteuning en begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

De gemeente Heuvelland sluit zich aan bij de statiegeldalliantie. Het betreft een symbolische deelname die geen financiële gevolgen heeft. De partners willen

-een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastiek flessen en blikjes

-een oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken.

- een duurzaam model voor het beheer van de grondstoffen.

CD&V steunt dit initiatief. Verschillende CD&V-gemeenteraadsleden zetten zich jaarlijks in bij het opruimen van zwerfvuil.

Enkele tijdelijke politiereglementen voor de Shortrally Monteberg voor zondag 6 mei worden unaniem goedgekeurd.

De gemeenteraad eindigt om 20.15 uur door een beperkt aantal agendapunten.

Verslag gemeenteraad van 23 april 2018

Het eerste punt op de agenda behandelt de aanstelling van een financieel directeur en het vaststellen van de wedde.  Het decreet Lokaal Bestuur voorziet dat er in elke gemeente één algemeen en één financieel directeur is die zowel gemeente als OCMW bedient. Hierdoor wordt de salarisschaal van de financieel directeur verhoogd met 30%. Unaniem goedgekeurd.

Punt 2 behandelt een dossier herstel van landbouwwegen.  Volgende straten worden aangepakt, 660m Blauwpoortstraat, een deel Langebunderstraat en de Scherpenbergweg (350m).  Deze laatste straat wordt aangelegd als fietsweg met fietssassen. Volledig herstel van deze straat zou een te hoge kost betekenen.  Unaniem goedgekeurd.

De volgende 4 punten handelen over de goedkeuring en de agenda’s van algemene vergaderingen van o.a. IGS-WVI, Psilon, Gaselwest.

Laatste punt van de reguliere agenda is de unanieme goedkeuring voor een motie tot behoud van een volwaardige dringende geneeskundige hulp op het platteland.  Minister Deblock is volop bezig met de hervorming van de dringende geneeskundige hulp.  Voorwaarde zou zijn dat de hulpdiensten er binnen de 2 min aanwezig zijn.  Voor de ambulancediensten van Roesbrugge en Nieuwkerke die er pas binnen 5 min kunnen zijn, zou dit op termijn kunnen betekenen dat ze uit de boot vallen.  Raadslid Heens vraagt wat het standpunt is van de brandweerzone.  We zouden zeker sterker in onze schoenen staan als ook de zone deze motie mee ondertekent. Zeker nu Mesen blijkt de dringende hulpverlening te verkiezen van de kazerne uit Waasten???

Onder de varia kondigt schepen Hilde Stragier aan dat deze week de verkeerd aangelegde betonbaan in de Wijtschatestraat nog wordt opgebroken en heraangelegd.  De enige echte oplossing, vindt ook CD&V.

Raadslid Heens meldt dat er ter hoogte van de ingang van het speelbos naast de brandweerkazerne in Nieuwkerke een gigantische hoop zwerfvuil, met o.a. een weggegooide tafel, ligt.  Wie is hier verantwoordelijk en wie ruimt op??

Raadslid Heens vraagt de voorwaarden op voor het gebruik van het KSA-gebouw te Nieuwkerke door derden.  Het gebouw werd nu zeker al 2 keer door derden gehuurd. Zelfs schepen De Meyer gaf er een privéfeestje nav zijn 30e verjaardag.  CD&V vindt dit niet kunnen, dit is concurrentie aandoen aan de plaatselijke middenstand en voelt volgens ons niet echt koosjer aan.  Schepen De Meyer antwoordt dat het gebouw wordt verhuurd volgens het vroegere huurcontract, dat niemand blijkbaar mag inzien.  In het verleden werd het gebouw nooit verhuurd aan derden!!

Raadslid Debergh vraagt om het aantal bloembakken in de Meersstraat opnieuw te verhogen.  Vroeger stonden er zeker 8 bloembakken om de verkeersveiligheid in de straat te garanderen.  Auto’s werden verplicht om er te slalommen en zo hun snelheid te temperen.  Nu staan er nog amper 2 bloembakken.

Raadslid Carla Cardinael dankt het schepencollege voor het volgen van de vraag van Beweging.net voor het installeren van WIFI in alle OC’s.  Op de vraag of er ook WIFI komt in de sporthal, is het antwoord positief!!

Verslag van de gemeenteraad van 28 mei 2018

1. De jaarrekening 2017 werd unaniem goedgekeurd. Weerom de vaststelling door raadslid Heens dat het overschot op kasbasis 4 000 000 euro afwijkt ten opzichte van hetgeen begroot werd. Hij vraagt om correct en nauwkeurig te budgetteren.

2. CD&V keurt de meerjarenplanning en de wijziging in het budget 2018 niet goed.

3. Voor FC Westouter worden nieuwe kleedkamers gebouwd en de kantine gerenoveerd. Iedereen keurt dit goed. Raadslid Debergh geeft aan dat de CD&V-fractie dit besluit ondersteunt. Het is een mooi project en FC Westouter verdient dit. Het heeft een beleid waar aandacht is voor een eigen jeugdwerking door koekjes en truffels te verkopen, het organiseren van tornooien, … De club zet in op het voetbaltalent van Heuvellandse spelers. Ze nemen zeer veel initiatieven zoals hutsepotavond, gisteren het eetfestijn en volgende week de penaltycup. De werking wordt gedragen door enorm veel vrijwilligers en zij verdienen deze aanpak van vernieuwing van de kleedkamers en renovatie van de kantine.

4. Iedereen keurt het leveren en plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen goed. Raadslid Heens maakt twee bedenkingen. Hij vraagt om een vereniging op te richten voor de aankoop van zonnepanelen waarin de inwoners van Heuvelland kunnen participeren. Hij vraagt ook aandacht voor het esthetische aspect bij het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente moet hierin een voorbeeld zijn.

5. Voor het IGS-Psilon, IGS-IVVO en IGS-Zefier wordt de agenda en het vaststellen van het mandaat voor de gemeentelijke vertegenwoordiger telkens unaniem goedgekeurd.

6. De plannen voor de ontsluitingsweg Nieuwkerke wordt goedgekeurd. Enkel partij Heuvelland onthoudt zich. De bedoeling is om het vrachtverkeer af te leiden zodat de dorpskom minder belast is met doorgaand vrachtverkeer.

7. De CD&V-fractie neemt niet deel aan de stemming voor de aanleg van de parking voor de firma Clarebout. Raadslid Heens geeft uitvoerig uitleg hierover. Wij kunnen ons vinden in de uitbreiding van het speelbos en de aanleg van een boomgaard, maar niet in de aanleg van de parking van 79 plaatsen. De parking die op de plannen wordt voorzien, wordt klaarblijkelijk aangelegd in het belang en op vraag van de firma Clarebout:

- de gemeente koopt grond aan voor € 70.000

- de firma Clarebout doet aan de gemeente een schenking van € 70.000

- de gemeente stelt de ontwerper aan en doet de bouwaanvraag bij de Vlaamse overheid

- de werken voor de aanleg zullen worden uitgevoerd niet in opdracht noch op kosten van de gemeente maar in opdracht en op kosten van de firma Clarebout, een verklaring van schepen De Meyer.

Het gaat om een parking met 79 parkeerplaatsen.   Voor het speelbos is er absoluut geen nood aan die parking. Hoogstens zijn er een tiental parkeerplaatsen nodig, en deze kunnen gemakkelijk zonder kosten worden voorzien op de reeds verharde parking voor het brandweersarsenaal vlak bij de toegang naar het speelbos.  Bovendien zal de brandweer binnen afzienbare tijd het betreffende arsenaal verlaten, zodat er daar zo nodig nog meer ruimte voor parkeergelegenheid zal komen. 

 Het is zonder meer duidelijk dat de enige vragende partij voor deze parking de firma Clarebout is, die trouwens het betreffende terrein al sedert meer dan 4 jaar met medeweten van het Schepencollege heeft bedekt met kunststofplaten en het in de feiten gebruikt als opslagplaats en parking voor het bedrijf, en dit alles zonder vergunning. De gemeente laat zich hier klaarblijkelijk voor de kar spannen van de firma Clarebout om de grond te kopen, en de vergunning aan te vragen voor een parking.  Op deze manier kan de firma Clarebout vlak naast haar bedrijf een parking aanleggen buiten de grenzen voorzien door het toepasselijk RUP. Dat RUP voorziet evenwel uitdrukkelijk dat het bedrijf zelf op eigen terrein (en uiteraard binnen de grenzen voorzien door het RUP) parking moet voorzien voor haar personeel en voor al wie zich naar het bedrijf begeeft.

De gemeente helpt hier dus m.b.t. de parking actief mee aan een omzeiling van het RUP!  Zij dient daarbij uitsluitend de private belangen van de firma Clarebout die aldus de facto kan uitbreiden tot buiten de grenzen gesteld door het RUP.

Dit is naar ons aanvoelen niet koosjer.  Wij doen daaraan niet mee en weigeren dan ook aan de stemming over dit punt deel te nemen. De meerderheid keurt dit punt goed

8. De functiebeschrijving van de financieel directeur en adjunct-algemeen directeur wordt door iedereen goedgekeurd.

9. Bij de vragen en antwoorden vraagt raadslid Cardinaal hoe het komt dat we geen uitnodiging kregen voor de verwelkoming van de nieuwe inwoners. Zij geeft aan dat het de tweede maal is dat we niet uitgenodigd worden. Dit was ook zo voor de aanplant van het geboortebos voor ouders die in de voorbije 2 jaar aan gezinsuitbreiding deden. Een vergetelheid van de administratie geeft schepen Geelhand de Merxem aan. Tekort aan verantwoordelijkheid op nemen is dit of mag de oppositie niet uitgenodigd worden in het verkiezingsjaar besluit raadslid Heens.

10. CD&V keurt de toekenning van de weddeverhoging voor de algemeen directeur goed en voor de adjunct-algemeen directeur niet goed. Raadslid Debergh verduidelijkt het standpunt van de CD&V-fractie. We hebben dit punt aangevraagd omdat beslissingen over salarisschalen moeten genomen worden in de openbare zitting en niet in geheime zitting.

Onze fractie is niet akkoord met het voorstel dat het schepencollege voorstelt.  Het toekennen van een loonsverhoging voor de algemeen directeur met 30 procent vinden we zeer veel maar dit is wettelijk bepaald en vastgelegd in het decreet lokaal bestuur. We hebben daar geen keuze.  Het toekennen van een loonsverhoging met 29 % voor de adjunct algemeen directeur is geen verplichting en vinden we niet verantwoord.

Hoe zijn we in deze situatie terecht gekomen?  In 2014 werd een nieuwe, de huidige OCMW-secretaris aangesteld terwijl men dan al wist dat er een integratie van het OCMW en gemeente op til stond.  Omliggende gemeenten en steden hebben geen nieuwe secretaris voor gemeente of OCMW aangesteld in deze legislatuur. En ja, we zitten nu met twee bekwame secretarissen.  Één van hen wordt algemeen directeur en de andere adjunct-algemeen directeur en dit brengt hen en het schepencollege in een vervelende situatie. De ene is zeker van zijn 30 procent weddeverhoging omdat dit wettelijk bepaald is en de andere wordt content gesteld met een loonsverhoging van 29% als troostprijs, terwijl het principe uit het decreet lokaal bestuur voor de adjunct algemeen directeur het behoud van de huidige wedde is.

Er is in het budget 2018 100000 euro voorzien voor de weddeverhogingen van de algemeen directeur en de adjunct algemeen directeur. Dit herhaalt zich jaarlijks.  Als dit wordt goedgekeurd dan gaat er jaarlijks 50000 euro uit het budget naar de loonsverhoging van de adjunct algemeen directeur. En dat tot aan zijn pensioen en dit heeft nog navolging bij de uitbetaling van het pensioen.

En dan verklaart de meerderheid dat Heuvelland er financieel slecht voor staat. Er werden premies afgeschaft en belastingen verhoogd.  Enkele voorbeelden: je moet betalen als je een geveltuintje wil aanleggen, de geboortepremie is afgeschaft, de mantelzorgpremie is afgeschaft. Je moet 200 euro betalen als één van je kinderen trouwt op zaterdag, retributie voor de aankoop van een grafkelder wordt verdubbeld, de taks op tweede verblijven wordt verhoogd van 550 naar 950 euro, de algemene gemeentebelasting verhoogd van 35 euro naar 50 euro voor gezinnen, enz. Ik verwijs graag naar onze website.

Raadslid Debergh deed een oproep aan alle gemeenteraadsleden om de weddeverhoging van 29% voor de adjunct algemeen directeur niet goed te keuren maar het principe uit het decreet lokaal bestuur te volgen (dus behoud van de huidige wedde als secretaris). Jaarlijks 50000 euro hiervoor zomaar gebruiken, hoe leg je dit uit aan de inwoners van Heuvelland. Neem elk een beslissing in eer en geweten en bepaal zo of het verantwoord is om dit goed te keuren. Weet dat de inwoners dit niet slikken. Je eigent je de titel toe van ongeloofwaardige politicus die onverantwoord omgaat met de centen van de inwoners, besluit hij.

De meerderheid keurt de weddeverhoging voor de adjunct-algemeen directeur goed. Schepen Dierickx verkondigt dat de meerderheid wil investeren in mensen. Niets is minder waar want er was de voorbije jaren een totale afbouw van het gemeentepersoneel tot een minimumbezetting!

 11. In de besloten vergadering gebeurt de aanstelling van de algemeen directeur en de algemeen-adjunct directeur.

Verslag van de gemeenteraad van 25 juni 2018

Verontschuldigd: Etienne Cloet, Ward Dierickx

De heer Sigurd Verstraete legt de eed af als Adjunct Algemeen Directeur

De principe-overeenkomst voor de aankoop van de rijwoning Bergstraat 20 te Kemmel voor het bedrag van €140.000 wordt unaniem goedgekeurd.  Het is de bedoeling om dit pand te integreren bij de site De Warande om zo de volledige dienstverlening met inbegrip van het Sociaal Huis onder één dak te brengen.

De ontwerpakte voor de aankoop van een perceel grond in Nieuwkerke wordt goedgekeurd.  Het betreft een perceel, eigendom van IVVO, die in de toekomst zal dienen voor de aanleg van een boomgaard, de uitbreiding van het speelbos en de aanleg van een publieke parking (lees: parking voor het bedrijf Clarebout).  Raadslid Bernard Heens verduidelijkt: “ondanks het feit dan de CD&V-fractie niet akkoord ging met de gang van zaken in dit dubieuze dossier, gaan we akkoord met de aankoop, het is eveneens een project met openbaar nut.”

Ook het volgende punt handelt over verkoop van gronden, nu betreft het 2 perceeltjes (ter hoogte van het uitkijkpunt aan de Heirweg) die de gemeente verkoopt aan de firma Clarebout voor de aanleg van de nieuwe aardappelweg.  Unanieme goedkeuring!

In de Kerkhofweg te De Klijte wordt de wegenis van de verkaveling kosteloos overgenomen door de gemeente.

De jaarrekeningen van de 8 kerkfabrieken worden gunstig geadviseerd.

Ook het lestijdenpakket en de aanpassing van het schoolreglement van de gemeenteschool worden unaniem goedgekeurd.  Het leerlingenaantal blijft op peil!

Het subsidiereglement voor de jeugdverenigingen ligt ter goedkeuring voor.  Raadslid Geert Debergh heeft hier enkele opmerkingen over.  Ten eerste merkt hij op dat er wel een aantal moeilijk te controleren voorwaarden zijn voor de erkenning van jeugdhuizen, zoals bv. het jaarlijks bereik van minimum 50 verschillende jongeren tussen 14 en 25 jaar, ook moet minimum 50% van het publiek tussen de 14 en 25 jaar zijn.  Het is de jeugdraad die dit moet controleren??? Raadslid Geert Debergh vraagt dan ook om de tekst enigszins aan te passen, waar nu staat dat “de jeugdraad bepaalt of de vereniging aan de voorwaarden voldoet”, wordt de tekst vervangen door “de jeugdraad geeft advies aan de gemeente…”

De raad keurt een intergemeentelijke GIS-coördinator in het kader van een kostendelende vereniging goed. Ook het werkingsverslag van CO7 en de subsidie-aanvraag voor Habito worden goedgekeurd.

In de Hooghofstraat te Wulvergem, de Niepkerkestraat te Nieuwkerke en de Wijtschatestraat te Wijtschate worden de bebouwde kommen uitgebreid via aanvullende verkeersreglementen.

Tenslotte worden nog enkele tijdelijke politieverordeningen goedgekeurd nav het Festival Dranouter

In de varia vraagt Raadslid Bernard Heens uitleg over de studie Omgeving kerk Kemmel.  In opdracht van het schepencollege werd een studie opgemaakt rond de herbestemming van de kerk van Kemmel door studio Roma.  Deze studie is inmiddels klaar. Hij voorziet o.m. in het openen van de voorgevel van de kerk, het bouwen van een volledig nieuw dak om de pilaren langs binnen te verwijderen, een polyvalente ruimte, sanitair, keuken, vestiaire en enkele vergaderruimtes.  Verder is de heraanleg van het kerkplein voorzien en het maken van een fietsverbinding via een hellingbaan in de berm langs de Reningelststraat. 

De eigenlijke verbouwingswerken aan de kerk worden geraamd op € 2.870.081 (BTW incl).  De omgevingsaanleg op € 465.467 (BTW incl).  De restauratie van de toren op € 240.348 (BTW incl), samen € 3.575.896.

We weten dat het nieuwe bezoekerscentrum dringend nood heeft aan een atelierruimte voor educatieve werking rond streek- en landschapsbeleving en aan een projectieruimte waar men een groep van een 70-tal personen (capaciteit van een grote bus) degelijk kan ontvangen.  Dit is in het nieuwe bezoekerscentrum niet mogelijk.  Daarom werd ook uitdrukkelijk aan het studiebureau gevraagd om dat te voorzien (zie het programma van eisen).

De studie beantwoordt evenwel op verschillende punten niet aan dat programma van eisen:

- de projectieruimte heeft slechts een capaciteit van 50 personen waar minstens 70 werd gevraagd

- een atelier voor educatieve werking is niet voorzien

- de polyvalente ruimte heeft slechts een capaciteit van 275 personen (zitplaatsen) waar 300 werd gevraagd

-  de keuken kan niet dienen als leskeuken met capaciteit van 20 à 30 personen 

Wat is de bedoeling van het schepencollege met deze studie, die € 19.360 kost ?  

 Er is niet de minste inspraak geweest. Waarom is er voor de opmaak van deze studie geen advies gevraagd noch aan de cultuurraad, noch aan de kerkfabriek? 

Gaat het dezelfde weg op als de studie over de herbestemming van de kerk van Wijtschate, die €30.000 heeft gekost, en waarmee ook niets is gebeurd ?

We hopen maar dat de atelierruimte en de projectieruimte, waaraan het nieuwe bezoekerscentrum dringend nood heeft, er binnen afzienbare tijd ook komt.