Gemeenteraden 2019

Verslag gemeenteraad van 28 januari 2019

Gemeenteraad 28 januari 2019

Een overvolle agenda voor de gemeenteraad en OCMW-raad. Nieuw is dat dat alles digitaal wordt opgenomen bij het verduidelijken van de punten en reacties van de gemeenteraadsleden.

 In deze gemeenteraad en OCMW-raad waren veel toekenningen voor raden van bestuur en leden en plaatsvervangers voor de algemene vergaderingen van diverse opdrachthoudende  en dienstverlenende verenigingen (Gaselwest, IVVO, …) en vzw’s (Regionaal Landschap Westhoek, LOGO, …). Bijna alle mandaten werden opgenomen door Gemeentebelangen. Enkele werden toevertrouwd aan N-VA. De CD&V-gemeenteraadsleden werd niets toevertrouwd. Onze kiezers worden op die manier uitgesloten van belangrijke info!

Voor de Gecoro werden de leden voor de legislatuur 2019-2024 benoemd. Raadslid Geert Debergh vroeg om uitleg.

In de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2001 (CD&V voerde beleid) werd bepaald dat de Gecoro uit 7 leden bestaat waarvan 3 deskundigen, een vertegenwoordiging van de milieu- en natuurverenigingen, een vertegenwoordiging van de vereniging van de handelaars, een vertegenwoordiging van de verenigingen van landbouwers en een vertegenwoordiging van de werknemers.

In de gemeenteraad van 25 maart 2013 (coalitie van Gemeentebelangen en N-VA voerde beleid) werd bepaald dat de Gecoro uit 4 deskundigen en 3 vertegenwoordigers uit diverse geledingen zou bestaan. De vertegenwoordiging van de werknemers viel uit de boot omdat ze te laat hun kandidatuur hadden ingediend. Onze fractie heeft toen gevraagd om de kandidatuur voor de vertegenwoordiging van de werknemers toch nog op te nemen. Dit werd niet toegestaan.  De meerderheid vond het niet opportuun om het aantal leden te verhogen. Een belangrijk segment van de bevolking namelijk de vertegenwoordiging van de werknemers werd zo uitgesloten

Wat stelt onze fractie nu vast. Dat er nu wel tijdig een vertegenwoordiging voor de werknemers werd ingediend. Waarom krijgen die mensen die de werknemers willen vertegenwoordigen weeral geen kans om een mandaat op te nemen in de Gecoro? Kan het aantal deskundigen niet opnieuw naar drie gebracht worden zoals in de periode 2001 -2012? Burgemeester Lewyllie reageerde dat er in maart 2013 beslist werd dat de vertegenwoordiging voor de werknemers niet werd opgenomen en dat dit zo zal blijven.

Raadslid Bernard Heens vroeg nogmaals om dit punt te verdagen naar een volgende gemeenteraad zodat een vertegenwoordiging van de werknemers zou kunnen opgenomen worden. Dit werd door de burgemeester geweigerd. Er werd gestemd, de CD&V-fractie onthield zich. Wordt vervolgd!

In de vragen en antwoorden vroeg raadslid Geert Debergh het woord voor twee punten:

Voetbal Westouter

Groot artikel in de krant van 2 februari 2018. ‘Bouw nieuwe kleedkamers FC Westouter start in de zomer 2018’. Een verkiezingsbelofte van gemeentebelangen meer bepaald van schepen De Meyer. De opdracht luidde: nieuwbouw van kleedkamers en douches, verbouwen van de bestaande kantine en de omgevingsaanleg. Tijdens de werken worden containers geplaatst om het ongemak van de werken op te vangen. De plannen zijn inmiddels klaar en na de zomer starten de werken. Als je de schepen mocht geloven dan was alles bijna klaar tegen de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

Het dossier kwam op de gemeenteraad van 28 mei 2018. Daar werd het unaniem goedgekeurd ook door CD&V Heuvelland. We vonden dit een mooi project en steunden dit ten volle.  In het verslag van het schepencollege van 14 maart 2018 lezen we dat er 400000 euro wordt vrijgemaakt en dat de offertes ingediend moesten worden voor 20 juli 2018, met uitvoeringstermijn van 150 werkdagen. In de collegebeslissing van 27 juni 2018 staat dat de procedure zal starten om firma’s aan te schrijven voor de verhuring van containers. Men voorzag hiervoor een bedrag van 9000 euro.

Hoe ver staat dit dossier nu? Zijn de containers al besteld? Wanneer starten de werken want de voetbalclub begint terecht ongeduldig te worden?

Schepen De Meyer herhaalde dat dit een mooi project is. Er zijn al stappen gezet, maar de gunning van de werken is nog altijd niet gebeurd. Hij beloofde dat de werken zullen starten na de winter. Vraag me niet of het winter 2019 of winter 2020 zal zijn. Wordt vervolgd!

Verlichting in de Meersstraat

Sedert de grote vakantie 2018 branden dag en nacht enkele lichten in de Meersstraat. In een collegeverslag van 17 oktober 2018 staat dat Eandis zal onderzoeken om de verlichting van die palen uit te schakelen. We zijn ondertussen eind januari 2019. Wanneer wordt dit opgelost?

Schepen Geelhand de Merxem zegt dat ze het probleem nog niet hebben kunnen oplossen. Geduld inwoners van de Meersstraat ondertussen hebben jullie verlichting dag en nacht!

Verslag gemeenteraad van 25 februari 2019

Verslag van de gemeenteraad 25 februari 2019

Bij de goedkeuring van het huishoudelijk reglement uitte raadslid Bernard Heens zijn bezorgdheid over het gebruik van het Heuvelland e-mailadres, toegewezen aan alle raadsleden. In 2018 werkte dit e-mailadres vier maanden niet, waardoor e-mails van burgers, die een vraag wilden stellen, niet toekwamen bij het raadslid. CD&V Heuvelland wil dicht bij de burger staan en de zekerheid hebben dat vragen via e-mail ons bereiken. Iedereen keurde het huishoudelijk reglement goed.

Er werd een punt toegevoegd door raadslid Geert Debergh betreffende de samenstelling van de Gecoro. Ons voorstel werd niet aanvaard door Gemeentebelangen. CD&V Heuvelland vroeg een uitbreiding van de Gecoro van 7 naar 9 leden. Een toevoeging van 1 lid van de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van de werknemers en een deskundige. De werknemers vormen een belangrijke maatschappelijke geleding binnen de gemeente. Met deze aanpassing zouden zij een terechte vertegenwoordiging krijgen in de Gecoro naast de andere maatschappelijke geledingen.   Er was trouwens vanuit de gemeente een oproep tot kandidaten via het infoblad, waarbij vertegenwoordigers van de werknemers zich konden kandidaat stellen. Er zijn ook effectief kandidaatstellingen van vertegenwoordigers van de werknemers binnengekomen. Door de toevoeging van nog een deskundige zou de Gecoro versterkt worden om tot goede adviezen te komen op gebied van ruimtelijke ordening in de gemeente Heuvelland. Het evenwicht tussen de deskundigen en de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen wordt behouden. In een gemeente die minder dan 10000 inwoners heeft, mag de Gecoro uitgebreid worden tot 9 leden. Minstens 1/3 van de leden behoort tot het andere geslacht.

In deze gemeenteraad en OCMW-raad waren veel toekenningen voor raden van bestuur en leden en plaatsvervangers voor de algemene vergaderingen van diverse opdrachthoudende en dienstverlenende verenigingen. Bijna alle mandaten werden opgenomen door Gemeentebelangen. Enkele werden toevertrouwd aan N-VA. De CD&V-gemeenteraadsleden werden niets toevertrouwd. Onze kiezers worden op die manier uitgesloten van belangrijke info!

Raadslid Bernard Heens vroeg om het vervuilde zand in de zandbakken van de speelpleintjes van Heuvelland te vernieuwen zodat de kinderen zich kunnen uitleven en ravotten in het zand.

Raadslid Carla Cardinael vroeg om de krater- en mijnenwandelroute opnieuw toegankelijk te maken ter hoogte van de parking van het WZC St.-Medard. Op dit ogenblik kan je met moeite de wandeling verderzetten en er is geen aanduiding van de hinder en een mogelijke omweg voorzien.

Verslag gemeenteraad van 25 maart 2019

Verslag van de gemeenteraad 25 maart 2019

Twee punten uit de agenda van de OCMW- en gemeenteraad die aandacht verdienden vanuit de CD&V-fractie.

Een retributiereglement werd goedgekeurd dat recht van toegang geeft aan de firma Clarebout naar de publieke parking achter het containerpark en het brandweerarsenaal in Nieuwkerke. Deze parking is aangelegd door de firma Clarebout op grond van de gemeente. Via het retributiereglement wordt de aankoopprijs van de grond terugbetaald.  Raadslid Bernard Heens vraagt dat ook de toegangsweg naar de Dranouterstraat, die op grond van Clarebout ligt en niet in een zone van openbaar nut, via een kosteloze overdracht geschonken wordt aan de gemeente.  Dit is noodzakelijk om het openbaar gebruik van de parking veilig te stellen

De gemeenteraad keurt een aanpassing van de erkende diverse adviesraden goed en ook de oprichting van de participatieraad Heuvelland. In de participatieraad zetelen geïnteresseerden uit de diverse huidige adviesraden en een lid uit iedere politieke fractie. Raadslid Geert Debergh vraagt of in de diverse onderliggende werkgroepen geïnteresseerden zullen toegelaten worden. De schepen geeft aan dat dit zal kunnen. Raadslid Sarah Vandelanotte vraagt om het tweejaarlijks samen komen van de raad te bewaken en te zorgen voor een duidelijk verslag dat voor iedereen toegankelijk is. Raadslid Carla Cardinael hoopt dat de werkgroepen goed zullen werken. Ze merkt op dat de werkgroep, die de werken in Wijtschate opvolgt, sedert juni 2017 niet meer is samen gekomen.

Verslag gemeenteraad van 3 september 2019

Verslag gemeenteraad 3 september 2019

Op de gemeenteraad van 29 mei 2017 onthield CD&V Heuvelland zich bij het goedkeuren van het reglement voor de aanleg van de straatgeveltuintjes. Onze fractie was van mening dat het niet aantrekkelijk was voor de inwoners omwille van de kosten die verbonden waren voor de aanleg.

Het nieuwe voorstel is gewijzigd. De kosten voor het aanleggen vallen weg. CD&V dankt het gemeentebestuur omwille van de aanpassingen aan het reglement en keurt het voorstel goed. Ze hoopt dat de inwoners van Heuvelland nu initiatieven zullen nemen om te streven naar groenere, leefbare en aantrekkelijkere dorpskernen door de aanleg van straatgeveltuintjes en het plaatsen van bloemen op de vensterbank of aan de voordeur. Het streven naar groenere, leefbare en aantrekkelijke dorpskernen was opgenomen in ons verkiezingsprogramma.

In verschillende dorpen zijn hindernissen aangebracht op de rijbaan om de snelheid van het verkeer af te remmen (Wulvergem, Hooghofstraat; Wijtschate, Wijtschatestraat; Nieuwkerke, Dranouterstraat). Het plaatsen van dergelijke hindernissen leidt tot gevaarlijke situaties, versterkt door het doven van de straatverlichting.  CD&V Heuvelland vraagt om wegversmallingen en snelheidsremmende maatregelen structureel en doordacht aan te brengen en betreurt dat dit in de Wijtschatestraat niet meegenomen werd tijdens de wegenwerken.

Er werd ook gepolst hoe het nu verder moet met de verkoop van de OCMW-hoevegebouwen en aanpalend landbouwgrond in de Poperingestraat te Westouter. Er was een zitdag voor de openbare verkoop op 18 juni laatstleden. Er werd een bod gedaan voor de hoevegebouwen en het aanpalend stuk landbouwgrond. De verkoop is niet doorgegaan omwille van het te lage aangeboden bedrag. Het gemeentebestuur maakt een oplijsting van de mogelijke kandidaat kopers. Hoe de verkoop zal gebeuren en het tijdspad ligt nog niet vast.

Verslag gemeenteraad van 28 oktober 2019

Verslag gemeenteraad 28 oktober 2019

CD&V Heuvelland keurt de lastenvoorwaarden en gunningswijze goed voor de aanstelling van een ontwerper voor de herbestemming van de Sint-Laurentiuskerk tot ontmoetingscentrum. Bij de wijze van gunning staat dat de aanbestedende overheid een jury aanstelt, bestaande uit leden van het gemeentebestuur en een aantal gebruikers en deskundige. Raadslid Bernard Heens vraagt vanuit onze fractie dat in de jury minstens 1 vertegenwoordiger wordt opgenomen van iedere politieke fractie.

CD&V keurt de deelname aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband projectvereniging CO7 goed. Er wordt een financiële bijdrage van 1.78 euro/inwoner/jaar gestort. Raadslid Carla Cardinael vraagt dat het gemeentebestuur blijvend aandacht zou vragen dat de kosten bij het vinden van archeologische vondsten, niet verhaald worden op de private eigenaars en gemeenten.

CD&V Heuvelland keurt de verkoopsvoorwaarden van de voormalige pastorie te Westouter goed. Raadslid Geert Debergh vraagt dat er bouwverplichting zou zijn op beide loten bij de aankoop van beide loten door een koper. Dit zorgt dat het aantal inwoners in Heuvelland stijgt.

Bij vragen en antwoorden vraagt raadslid Geert Debergh hoe ver het staat met het voorzien van Wifi in de openbare gebouwen meer bepaald in de verschillende ontmoetingscentra van Heuvelland. Hij vraagt ook dat de inlogcode zichtbaar zou worden uitgehangen. CD&V Heuvelland haalt dit punt de laatste jaren meermaals aan in de gemeenteraad. De bevoegde schepen geeft aan dat dit de komende weken in orde komt. CD&V Heuvelland is blij dat dit in orde komt want dit was een programmapunt bij de verkiezingen van oktober 2018.

Verslag gemeenteraad 25 november 2019

Verslag gemeenteraad 25 november 2019

CD&V-Heuvelland keurt de contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van rest-, gft- en pmd-afval alsook voor huishoudelijke afvalstoffen via huis-aan-huis ophaling op afroep en ook voor huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark goed. Er is een kleine verhoging voor bepaalde onderdelen (zie tabel). De gemeente neemt zelf een gedeelte van de kosten op zich. Raadslid Geert Debergh hoopt dat zo de inwoners blijven sorteren zodat de kosten beperkt blijven en dat er aandacht blijft voor het milieu. CD&V Heuvelland wil dat er blijvend aandacht is voor het bestrijden van mensen die zwerfvuil dumpen en hoopt dat het gemeentebestuur acties opzet om de inwoners te sensibiliseren. Niettemin blijft CD&V Heuvelland de acties (zwerfvuilopruiming door mooimakers en verenigingen) voor een proper Heuvelland toejuichen.

CD&V Heuvelland keurt de tweede budgetwijziging van 2019 niet goed. Bepaalde wijzigingen zijn ondoordacht en hebben een gebrek aan visie voor de toekomst.

Het meerjarenplan 2020-2025 voor de kerkfabrieken keurt CD&V Heuvelland goed. Alle besturen van de kerkfabrieken hebben met visie een serieuze inspanning geleverd om de exploitatiekosten te beperken. CD&V Heuvelland hoopt dat, als in de toekomst de nood zich voordoet om investeringen te doen voor het onderhoud van onze prachtige kerken, dit ook kan.

CD&V Heuvelland keurt de inbreng van de openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen in de assest van de distributienetbeheerder Gaselwest goed. Vanaf heden tot 2030 worden alle lichtpunten vervangen door ledverlichting, indien nodig ook de palen. Dit zorgt voor een daling van het verbruik alsook tot het verminderen van de CO2-uitstoot wat ten goede komt van het milieu. CD&V zal onderzoeken of het mogelijk is om de straatverlichting in de dorpskernen en gevaarlijke punten opnieuw te laten branden. Dit zou kunnen gecompenseerd worden door het aantal lichtpunten te verminderen.

Raadslid Geert Debergh voegde een punt toe aan de agenda.

In Heuvelland hebben we acht mooie kerken. In elk dorp is de kerk een blikvanger, een herkenningspunt, het dorpsgezicht voor inwoners en toeristen. In de donkere dagen van december en januari plaatsen veel inwoners en verenigingen feestelijke kerstverlichting. Dit brengt sfeer in onze dorpen en in ons Heuvelland. Om dit nog meer te versterken vraagt CD&V Heuvelland om alle kerken te verlichten zoals dit in het verleden ook gebeurde met verstralers ingebouwd in de grond of bevestigd aan een boom of paal. Dit werd duidelijk uit de bevraging van november 2017 en waarbij 75% dit initiatief dit hebben toegejuicht. In de naburige gemeenten wordt dit ook toegepast. CD&V Heuvelland stelt voor dat alle kerken van Heuvelland iedere dag worden verlicht vanaf 12 december 2019 tot en met 6 januari 2020 van zonsondergang (17u) tot en met zonsopgang (8u30). Gemeentebelangen stemt tegen. N-VA steunt het initiatief van CD&V Heuvelland.

De budgetwijziging 2019 voor de raad voor maatschappelijk welzijn keurt CD&V Heuvelland niet goed. Raadslid Heens merkt op dat het OCMW 210.000 euro meerkosten heeft door uitzendkrachten ter vervanging van eigen personeel.  De nood aan uitzendkrachten is blijkbaar een gevolg van personeel dat ontslag neemt, en ook van uitval door ziekte.  Onze fractie heeft er vroeger al op gewezen dat uit de psycho-sociale risico-analyse, die in opdracht van het OCMW werd uitgevoerd, bleek dat er problemen waren van hoge werkdruk en een tekort aan hulpmiddelen.  Onze vraag om snel aan die problematiek een oplossing te geven, werd toen weggewuifd als onbelangrijk. Raadslid Heens dringt er nogmaals op aan om op korte termijn maatregelen te nemen om aan de problematiek een einde te stellen zodat er minder beroep moet worden gedaan op uitzendkrachten.

Bij vragen en antwoorden vraagt raadslid Bernard Heens wat de visie is van het gemeentebestuur voor het plaatsen van windmolens in Heuvelland.

Schepen De Meyer verklaarde in de pers is dat gemeente een onderzoek is gestart naar geschikte locaties om drie grote windmolens te plaatsen en dat daaruit blijkt dat er vier locaties in aanmerking komen.  Raadslid Heens vraagt wie dat onderzoek uitvoert, wie daartoe opdracht heeft gegeven, en welke die vier locaties zijn.

Schepen De Meyer antwoordt dat het onderzoek een persoonlijk initiatief is van hemzelf (en dus niet van de gemeente), dat de vier locaties dus door hem zijn bepaald, maar dat hij weigert om deze bekend te maken.  Blijkbaar is informatie aan de bevolking in dit dossier niet belangrijk….

 

 

 

 

Verslag gemeenteraad 16 december 2019

Verslag gemeenteraad 16 december 2019

Voor het meerjarenplan van gemeente en OCMW onthoudt CD&V Heuvelland zich.

We zijn blij dat er veel punten opgenomen zijn uit ons programma zoals veiligheid, mobiliteit, fietspaden, enz. Wat we missen in dit meerjarenplan zijn de sociale acties voor de gezinnen en de inwoners.

Er zijn extra middelen vanuit de Vlaamse regering voor 2020 293000 euro, 2021: 441000 euro, 2022: 456000 euro, 2023: 472000 euro, 2024: 489000 euro en 2025: 506000 euro. Deze middelen zijn ingezet in het meerjarenplan. CD&V ging deze middelen inzetten voor de inwoners van de gemeente.

De aanvullende belasting op de personenbelasting 2020-2025 die daalt van 8.4% naar 8% wordt door CD&V goedgekeurd.

De opcentiemen op de roerende voorheffing 2020-2025 stijgen van 1164 naar 1215. CD&V keurt dit niet goed. Het verlagen van de aanvullende belasting op de personenbelasting zal ervoor zorgen dat de lage inkomens dit weinig gaan voelen in hun portefeuille. Het verhogen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1164 naar 1215 zal voor deze gezinnen met een klein inkomen maar wel een eigendom zorgen voor een serieus te betalen bedrag. Dit is geen sociale maatregel. Voor de eigenaars met een tweede verblijf zal dit dubbel zo zwaar doorwegen. Beter zou zijn de algemene gemeentebelasting verlagen zodat iedereen er evenveel kan van profiteren.

De algemene gemeentebelasting voor de jaren 2020 tot en met 2025 keurt CD&V niet goed. Het is een stijging tegenover 2012 (35 euro voor gezinnen en 25 euro voor alleenstaanden) en in 2013 en de volgende jaren werden de bedragen al verhoogd (50 euro voor gezinnen en 35 euro voor alleenstaanden). Voor gezinnen stijgt de belasting opnieuw met 20% naar 60 euro voor gezinnen en met 15% naar 40 euro voor alleenstaanden.

De belastingen en retributiereglementen van volgende punten keuren we goed. We verwijzen naar de agenda: punt 6 (impact op het milieu verminderen door een verhoging op uitbrengen reclamedrukwerk), punt 8 (tegen gaan van onbebouwde percelen), punt 9 (tegen gaan van leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen), punt 15 (stijging kost afvalpreventie en selectieve afvalinzameling bij publiek toegankelijke evenementen = de vervuiler betaalt) en punt 22 (kosten aangerekend voor herinneringen aanmaak administratieve stukken).

De toelagen aan socio-culturele verenigingen en organisaties keurt CD&V goed. We zijn blij met een verhoging van de toelagen in twee fasen. We doen een oproep om de toelagen voor de jeugdverenigingen en de sportverenigingen voor de periode 2023- 2024 en 2025 te verhogen. Voor hen komt er nu geen verhoging. Er is voor de jeugdverenigingen een voortdurende stijging van de energiekosten.

De belastingen en retributiereglementen van volgende punten keuren we niet goed. We verwijzen naar de agenda: punt 10 (verhoging belasting tweede verblijven), punt 11 (reglement uitlenen van materiaal = extra kost voor de verenigingen), punt 13 (verhoging prijs rioolaansluiting), punt 14 (verhoging retributie voor aanvragen van stedenbouwkundige attesten en planologische attesten), punt 17 (verhoging kosten bij het  gebruik maken van de OC’s bij activiteiten en een stijging voor buitenschoolse kinderopvang), punt 19 (stijging kosten inzake begraafplaatsen en lijkbezorging) en punt 21 (stijging retributies op afgifte van administratieve stukken en prestaties diens burgerzaken (bv. huwelijk, …)). Er was al een stijging in 2013 van al deze punten en ook nu stijgen een aantal belastingen en retributies.

Voor de goedkeuring van het belastingreglement exploitaties toeristische logies onthoudt CD&V zich. CD&V vindt dat het tarief moet gerekend worden op het effectief aantal overnachtingen.

CD&V Heuvelland zal een totaal overzicht maken van alle belastingen en retributies die gewijzigd zijn sedert 2012 tot nu.