Gemeenteraden 2021

Sinds 2020 maken we niet meer van elke gemeenteraad een verslag. We kiezen er eerder voor om aan de hand van artikels een of meerdere punten uit te lichten. U kunt al onze punten terugvinden via: https://heuvelland.cdenv.be/nieuws/nieuws/ of op onze Facebookpagina.

25/01: Aanpak zwerfvuil, overleg met landbouw & vaccinatie kwetsbare Heuvellanders

Op maandagavond 25 januari vond de eerste gemeenteraad van 2021 plaats. Onze CD&V raadsleden...

 • steunen het gemeentebestuur in hun extra inspanningen tegen zwerfvuil; 
 • keuren de titel van ereburger goed voor José Lemahieu;
 • verzoeken constructief overleg met de landbouwers in verband met het bomenplan;
 • vragen hoe minder mobiele Heuvellanders in het vaccinatiecentrum van Poperinge zullen geraken. 


1. Aanpak zwerfvuil

Het nieuwe retributiereglement op sluikstorten werd unaniem goedgekeurd. Raadslid Geert Debergh steunde dit nieuwe reglement, maar vroeg aan de bevoegde Schepen om deze wijziging snel en duidelijk te communiceren naar de Heuvellanders. Op die manier blijven we inzetten op preventie en het voorkomen van sluikstorten en komt bestraffing op de tweede plaats. 

 

2. Titel van ereburger José Lemahieu

Wij keurden de toekenning van de titel van ereburger goed voor José Lemahieu. José heeft bergen verzet voor de Heuvellandse wijnbouw en staat mee aan de wieg van Vintage Heuvelland. Met onze gemeente zo positief op de kaart te zetten is deze titel van ereburger meer dan verdiend!

 

3. Bomenplan Heuvelland: "Constructief overleg met de landbouw"

Het gemeentebestuur lanceerde onlangs hun uitgebreide en doordachte bomenplan 'Heuvelland verbindt'. Sinds de publicatie van het krantenartikel van de start van de grote plantactie in Heuvelland langs de landelijke wegen werden wij echter massaal gecontacteerd door land- en tuinbouwers. Raadslid Sarah Vandelanotte deelde het bestuur mee dat de land- en tuinbouwers hun bedenkingen hebben bij het bomenplan en dat ze zich onvoldoende betrokken voelen bij de beslissing.

Raadslid Vandelanotte: "Wij staan met CD&V sterk achter de visie in dit plan en juichen toe dat de gemeente inzet op het planten van bomen. Toch zijn veel landbouwers ontgoocheld in de communicatie en de aanpak in dit dossier. We kregen meerdere vragen, zoals: Is er wel voldoende rekening gehouden met schaduwschade en bladval? Is er in acht genomen dat een veiling bij intensieve groenten bijvoorbeeld absoluut geen bladeren in de producten tolereert, met een economische impact voor de boeren tot gevolg? Is er voldoende budget voorzien voor het onderhoud van de bomen eenmaal ze volgroeid zullen zijn in de smalle straatjes?"

"Er is veel energie gestoken door het gemeentebestuur in een goed doordacht plan. We vinden het wel belangrijk dat de landbouwsector achter dit plan staat en antwoorden krijgt op hun gestelde vragen. Daarom vragen wij een constructief overleg tussen het gemeentebestuur met de land- en tuinbouwers in Heuvelland, zodat het plan breder gedragen kan worden", aldus Sarah Vandelanotte.

Helaas werd deze oprechte bekommernis en vraag tot constructief overleg met de landbouwsector kortweg weggezet als een statement van de Boerenbond of beperkt tot 'mensen die niet graag bomen zien'. We hopen dat de gemeente alsnog dit goed onderbouwde plan verder kan optimaliseren en het gesprek wil aangaan met de landbouwsector.

 

4. Hoe geraken minder mobiele mensen in het vaccinatiecentrum in Poperinge

Alle Heuvellanders zullen zich kunnen laten vaccineren in het vaccinatiecentrum in Poperinge. Raadslid Evelyne Gaudissabois vroeg het gemeentebestuur hoe het ervoor zal zorgen dat minder mobiele mensen in Poperinge geraken voor hun vaccin. Evelyne Gaudissabois: "Voor CD&V moeten ook minder mobiele mensen en kwetsbaren zich zo vlot mogelijk naar het vaccinatiecentrum in Poperinge kunnen begeven, zodat mobiliteit geen extra drempel wordt voor hen om zich te laten vaccineren."

Burgemeester De Meyer verzekerde dat het gemeentebestuur hiervoor de nodige inspanningen zal doen. Een deel van de mensen zal thuis gevaccineerd worden. Voor de anderen zal er een telefoonnummer staan van de gemeente op de brief die elke Heuvellander zal ontvangen om naar het vaccinatiecentrum te gaan. Als je er echt niet kan geraken, kan je dat nummer bellen. De gemeente neemt voor de minder mobiele mensen het vervoer op zich, via taxi's, vrijgesteld personeel of de Nestor dienst. Positief nieuws dus! 

29/03: Westouter krijgt mooiere woonwijk, fietspad richting Poperinge en eigen plugstreet naar Loker

Maandagavond 29 maart was er opnieuw een gemeenteraad. Heel wat interessante punten op de agenda. Zeker voor Westouter waar de woonwijken onder handen worden gepakt, waar het fietspad tussen Westouter en Poperinge weer wat dichterbij komt en waar er een plugstreet richting Loker wordt aangelegd.

Onze CD&V-gemeenteraadsleden waren opnieuw zeer actief en kwamen met constructieve voorstellen: Geert Debergh had nog een uitstekende suggestie voor het gemeentebestuur om gebruik te maken van subsidies van de Vlaamse regering voor lokale fietspaden en Sarah Vandelanotte vroeg de definitieve resultaten op van de bevraging rond verkeersveiligheid die CD&V van zeer nabij volgt. Tenslotte bracht Geert Debergh zowel de werken voor FC Westouter als die van SK Nieuwkerke ter sprake om er te vragen naar een stand van zaken.

1. Fietspad Westouter-Poperinge: Alle steun van de CD&V-fractie

Voor de aanleg van het fietspad van Westouter naar Poperinge wordt een samenwerkingsovereenkomst opgericht tussen gemeente Heuvelland, stad Poperinge en de provincie. CD&V steunt dit project uiteraard volop en hoopt dat de werken vlot kunnen verlopen. We volgen deze werken de komende jaren op de voet op, om de vlotte voortgang te helpen verzekeren.

Carla Cardinael vroeg de bevoegde schepen wanneer het fietspad tussen Kemmel en Wijtschate wordt aangelegd. Geert Debergh stelde de vraag waarom er tussen Westouter en Poperinge gekozen werd voor een fietspad aan beide kanten van de weg en tussen Kemmel en Wijtschate aan een kant. CD&V heeft dit uiteraard goedgekeurd.

Een pientere Bernard Heens merkte wel een rekenfoutje op. Het bedrag mét btw was niet correct berekend, tenzij De Klijte een fiscaal paradijsje is in Heuvelland. Dit kan niet bedoeling zijn, dus zal het foutje geremedieerd worden. 

2. Lastvoorwaarden en gunningswijze woonwijk Westouter: Viooltjesveld Rozentros Begoniapark

We keurden de lastvoorwaarden goed voor de heraanleg van de woonwijken in Westouter. Geert Debergh nam het woord namens onze fractie:

 “Het is positief dat we als kleine gemeente willen inzetten op milieu en omgeving. Goed dat we als Heuvelland hierin een voorbeeld kunnen zijn. Inzetten op minder verharding en regenwater laten indringen. Vergroening brengt ook rust. We moeten wel waakzaam zijn voor de uitdagingen en de bekommernissen die deze ingrijpende veranderingen met zich meebrengen."

 CD&V is over het algemeen zeer positief over dit dossier, maar heeft een aantal bezorgdheden:

 1. De hoofdwegen worden smaller gemaakt: zal dit niet leiden tot moeilijker kruisen van wagens, hulpdiensten, vuilniswagens...
 2. Parkeerdruk blijft hoog, waar moeten alle mensen parkeren? We kwamen te weten dat er in de Meersstraat 35 à 40 extra parkingplaatsen komen aan de zijkant waar nu gras is.
 3. Enkele bewoners gaan bijkomende opritten aanleggen, gaat dit niet in tegen de bedoeling om net minder verharding te hebben in de wijk? We hopen dat er waakzaamheid is om die ook waterdoorlaatbaar te zijn.
 4. Er komen minder voetpaden: moeten bewoners zich verplaatsen op de rijweg? Wordt er rekening gehouden met minder mobiele mensen, personen met een rolwagen, kinderen in een buggy...
 5. Wat met de wandelpaden die de wijken verbinden onderling met elkaar? Deze zullen nu misschien meer gebruikt worden richting de Poperingestraat of richting Meersstraat. De betondalen liggen op bepaalde plaatsen niet goed door opstekende wortels of er bevinden zich brede sleuven slecht voor rolwagens of buggy’s. Belangrijk voor onderlinge verbinding. Wij roepen op om dit mee te nemen in de werken.
 6. Zijn er voldoende middelen voorzien om het extra groen te onderhouden?


3. Hellegatstraat wordt een plugstreet: "Extra stuk meenemen in de werken"

Het gemeentebestuur zal de Hellegatstraat in Westouter herinrichten als fietsverbinding. Er wordt gekozen voor een soort natuursteen, waardoor dit een plugstreet zoals (zondag) in Gent-Wevelgem wordt.   

Geert Debergh nam het woord namens CD&V:

“We vinden dit een mooi project en zijn blij dat de gemeente hun initiële plan om de weg volledig te verharden herziet. We vragen ons wel af waarom het stuk tussen de Hellegatstraat en de Sulferbergstraat (naast aardappelbedrijf Dauchy) niet wordt meegenomen in de werken? Zo kunnen we ook de verbinding richting Reningelst een stuk veiliger laten verlopen. Helaas kregen we te horen van de schepen dat dit niet meegenomen wordt in de werken.”


4. Geert Debergh: Gebruik maken van Vlaamse subsidies voor lokale fietspaden!

Investeren in veilige lokale fietspaden bevordert het gebruik van de fiets door de inwoners van Heuvelland. Het verbindt onze eigen dorpen en onze gemeente met de omliggende steden en gemeenten op een veilige manier. Het stimuleert ouders om schoolgaande kinderen aan te zetten om de fiets te nemen. Het zorgt tevens voor een impuls voor de toeristen dat ons uniek Heuvelland met de fiets aandoet.

Om het lokale fietsbeleid te versterken in het kader van de post-corona relance, maakt de Vlaamse regering middelen vrij.  Om de middelen te verkrijgen moet het Heuvelland voldoen aan volgende richtlijnen

 • De gemeente krijgt 22,7 euro per inwoner om te investeren in fietsbeleid.
 • Voor iedere euro die Vlaanderen investeert, moet je twee euro als gemeente investeren.
 • Het moet gaan over lokale fietspaden (dus geen gewestwegen).
 • Het kan gaan over heraanleg, aanleg of onderhoud.
 • Timing: De oproep kwam midden februari op de regering. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met september 2022.
 • De realisatie moet rond zijn voor 15 september 2025.

Vanuit de CD&V fractie stellen wij voor dat de middelen aangewend worden voor de heraanleg van het fietspad Kemmel-Wijtschate, de heraanleg van het fietspad in de Hooghofstraat te Wulvergem en eventueel de verbeteringswerken voor het fietsverkeer in de Hellegatstraat te Westouter. Om de veiligheid te verhogen zijn wij grote voorstanders om bijvoorbeeld op de Hooghofstraat of tussen Kemmel en Wijtschate over de volledige lengte een haag te planten tussen het fietspad en de rijweg. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel.

We zijn blij dat dit bijkomende punt volmondig werd gesteund door de gemeenteraadsleden! 

5. Sarah Vandelanotte: Resultaten enquête gemeentebestuur over verkeersveiligheid en zone 30

Verkeersveiligheid is een van onze prioriteiten. Wij zijn dan ook tevreden om te zien dat er aan de veiligheid van de oversteekplaatsen in Nieuwkerke gewerkt wordt. In het licht daarvan deden wij deze zomer een bevraging onder de bewoners. Ook het bestuur deed dat, in het najaar. De insteek hierbij was vooral om bijkomende zones 30 in te richten in de dorpen. Wij onthaalden toen het idee positief, maar vroegen enkele bijkomende randmaatregelen.

De deadline voor het indienen van resultaten was op 6 december 2020. Inmiddels zijn we 29 maart. Hoeveel mensen hebben de enquête ingevuld? Zou het mogelijk zijn dat wij als gemeenteraadsleden het volledig overzicht van de resultaten en de antwoorden krijgen?

Verder zijn wij benieuwd naar wat het bestuur zal doen in opvolging van deze resultaten? Komen alle zones 30 er zoals initieel voorgesteld? Komen er nog bijkomende maatregelen om Heuvelland verkeersveiliger te maken?

Aantal ingevulde bevragingen: Wijtschate 39, Nieuwkerke 43, Kemmel 28, Westouter 47, Dranouter 20, Loker 19, De Klijte 13, Wulvergem 21 = totaal 230 (er waren er meer in Dranouter, maar er was water in de brievenbus gelopen, waardoor er een aantal bevragingen onbruikbaar waren). 

We krijgen het volledig overzicht van de resultaten bezorgd van zodra het bestuur haar analyse heeft gemaakt. 

6. Werken FC Westouter: mooi project, eindelijk (bijna) klaar, maar stuk duurder dan aangekondigd

Werken FC Westouter lopen op zijn einde, wij zijn zeer positief! We hopen dat ze het volgend seizoen volop gebruikt kunnen worden. We zijn wel bezorgd over de totale kostprijs van dat project. We steunen het ten volle, maar als we even terugkijken. In 2017 werd de uitspraak gedaan dat de werken ongeveer 250.000 EUR zouden kosten, meerjarenplanning 2018 verhoogd naar 480.000 EUR. De totale kostprijs is nog uiterst onduidelijk, maar een snelle berekening leert ons toch dat de totale kostprijs hier heel wat boven gaat. Eén van de oorzaken van de hoge bijkomende kost was de vertraging die de werken opliepen. Hierdoor werden de 'tijdelijke' containers veel langer gehuurd als initieel voorzien, maar een enorme meerkost tot gevolg. 

Burgemeester De Meyer kon bevestigen dat de voorlopige oplevering voorzien is voor 31 maart. Daarna bezorgt hij ons een volledig overzicht van de totale kostprijs. 

7. Stand van zaken SK Nieuwkerke: Haalbaar budget? 

Geert Debergh vroeg nog naar een stand van zaken in de werken voor SK Nieuwkerke. Aangezien de werken aan de kleedkamers in FC Westouter heel wat meer kostten dan initieel voorzien - en het project in SK Nieuwkerke nog wat ambitieuzer is - vragen we ons af of het gemeentebestuur wel voldoende zal hebben met de voorziene 500.000 EUR. Moeten hier niet meer middelen voor worden voorzien? Is dit haalbaar? De bevoegde schepen kon het op dit moment onvoldoende inschatten. CD&V volgt dit dossier verder van nabij op.

8. Mobiel podium: Welke huurprijs zal worden gevraagd aan verenigingen?

CD&V keurde tenslotte de lastenvoorwaarden goed om een mobiel podium aan te kopen in de gemeente van zo’n 30.000 EUR (incl. Btw). Evelyne Gaudissabois vroeg de bevoegde schepen of hier voldoende vraag voor is vanuit de Heuvellandse verenigingen en of hier ook een huurprijs voor gevraagd zal worden. We kwamen te weten dat het bestuur zoals bij de rest van de uitleendienst een vergoeding zal vragen, maar dat die zo laag mogelijk zal blijven.

01/06: groene parking Westouter, heraanleg weg Nieuwkerke en plannen bibliotheek

Op dinsdagavond 1 juni kwam de Heuvellandse gemeenteraad opnieuw bijeen. Op de agenda stonden onder meer...

 • goedkeuring voor de groene parking in Westouter
 • heraanleg van de Korte Mooiaardstraat in Nieuwkerke door firma Clarebout
 • motie omtrent stikstofuitstoot met bezorgdheden voor de landbouw
 • bezorgdheden rond veertig nieuwe parkeerplaatsen te Westouter
 • nieuwe plannen met de bibliotheek


Goedkeuring aankoop gronden voor ‘randparking’ in Westouter  

De gemeenteraad keurde de aankoop goed van 2,5ha langs de Meersstraat (waarvan de gemeente al een klein deel bezit) in het hart van Westouter. Dit project kan op de steun van de CD&V-fractie rekenen. De focus zou liggen op een ‘verbindend natuur- en waterproject’ samen met een overloopparking voor bij evenementen. Helaas kan de parking dus niet het hele jaar door gebruikt worden.

Raadslid Geert Debergh reageert enigszins verrast: “Het is positief dat het bestuur wil inzetten op vergroening en minimaal wil verharden. Daarom steunen we deze aankoop ook. Eind vorig jaar werd wel gesproken over het voorzien van bijkomende parkeermogelijkheid voor de drukte in Westouter. Nu krijgen we het signaal dat de parking enkel zou kunnen worden ingezet tijdens zeer drukke zomerdagen of bij evenementen in de zomer. Dit wordt helaas dus geen parking voor het hele jaar door. Het valt dus nog af te wachten of dit de parkeerdrukte in Westouter kan verlichten. Wij hopen van wel!“


Project Korte Mooiaardstraat Nieuwkerke – Firma Clarebout

De wijziging werd goedgekeurd om van start te kunnen gaan voor de heraanleg van de Korte Mooiaardstraat. We vinden dit een algemeen gezien een goede ingreep, omdat ze het zwaar verkeer in de dorpskernen kan verminderen. Dit doel zijn wij zeker genegen en daar willen we ook aan meewerken.

Toch had Raadslid Geert Debergh enkele vragen en bezorgdheden: Hoe breed wordt de weg precies? Worden er nieuwe grachten aangelegd? Wie betaalt de parking? Wie heeft de gronden aangekocht? Is dit veilig voor fietsers en wandelaars zonder vrijstaand fietspad terwijl er zwaar verkeer door de straat zal passeren? Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente met dit project? We kwamen te weten dat de Firma Clarebout de gronden zal aankopen en dat ook zij de weg zullen aanleggen. Er komt helaas geen vrijstaand fietspad.


Bovendien werden de specifieke plannen ook niet voor expliciete goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, wat wij betreuren. Onze fractie koos ervoor om zich te onthouden op dit punt, omdat we zeker de algemene doelstelling om het zwaar verkeer uit Nieuwkerke te weren genegen zijn. Toch zijn er nog te veel vragen en onduidelijkheden over de concrete uitwerking en de verdere toekomstplannen.

Ook de NVA-fractie had opmerkingen en bezorgdheden in die zin, en onthield zich eveneens.

 

Motie stikstof - belangrijk dat alle sectoren hun steentje bijdragen

Naar aanleiding van het stikstofarrest werd een motie goedgekeurd op de gemeenteraad. De bezorgdheid bij onze Heuvellandse landbouwers is groot. Er wordt gevraagd dat de gemeente - zeker in zo'n plattelandsgemeente als Heuvelland - onze landbouwers optimaal begeleidt. Deze motie moet vooral een signaal geven aan de overheid dat we onze landbouwers niet zomaar laten vallen. Voor onze fractie is het cruciaal dat alle sectoren hun steentje bijdragen. Zeker de landbouw, maar evenzeer de industrie of het verkeer. Er is vooral nood aan een sterk en sluitend juridisch kader dat toekomstbestendig is. (Jonge) landbouwers moeten alle kansen krijgen! 

Raadslid Sarah Vandelanotte vraagt om snel werk te maken van een definitief kader, zodat er eindelijk zekerheid en duidelijkheid komt voor de landbouwers. Dit tijdelijk kader is onvoldoende. In Heuvelland liggen onze landbouwers dicht bij natuurgebieden, dit is een Vlaams probleem dat Vlaams moet worden aangepakt. Het mogen niet enkel de Heuvellandse landbouwers zijn die verantwoordelijk worden gesteld voor dit probleem. De landbouw heeft al haar steentje bijgedragen. Beweren dat landbouw de enige sector is die er niet in slaagt om de uitstoot verder te beperken, is niet correct. Het is zeer positief dat deze brief wordt opgesteld en dat we het signaal geven, maar de brief mocht nog sterker geformuleerd worden. 
Het belangrijkste voor ons is dat er een duidelijk signaal wordt gegeven naar de Vlaamse overheid. Voor ons waren beide teksten goed, zowel de tekst van NVA als die van Gemeentebelangen. 

 

Veel vragen en verbazing over veertig nieuwe parkeerplaatsen in Westouter

Afgelopen maand verschenen er plots 40 bijkomende parkeerplaatsen in de Meersstraat te Westouter, tot grote verbazing van de buurtbewoners. Ook CD&V Heuvelland reageert verbaasd: “Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de bewoners in de buurt niets wisten. Is dit de beloofde inspraak en overleg?”

Geert Debergh stelde twee vragen: 

* Is er hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd? Volgens het bestuur is er geen vergunning aangevraagd, aangezien het twee kleine beperkte stukken zijn qua oppervlakte en dat het past in de vrijstellingen. Volgens onze fractie is daar wel een vergunning voor nodig. We gaan van een grasstrook naar een verharding, het waterdoorlatend karakter is hierop geen uitzondering. Het antwoord van de Burgemeester is zeer bedroevend: "Als je per se wil mag je altijd een vergunning aanvragen. Zou dit iets veranderen aan de situatie? Ik denk van niet." Onze fractie is altijd van mening dat de procedures correct moeten verlopen. Als de wet verwacht dat er een vergunning wordt aangevraagd, dan moet dit ook gebeuren. Dit wordt ook gevraagd van onze burgers!

* Communicatie? De buurtbewoners vielen uit de lucht. Hoe kan dit mogelijk zijn? Sloeg de gemeente hier de bal mis? 

Er wordt ons opnieuw verweten dat we hier tegen zijn. Dat zijn we absoluut niet! We vragen de nodige inspraak en we vragen dat de buurtbewoners op de hoogte worden gebracht van dergelijke werken die voor hen zeer ingrijpend zijn. 

Zie hier alle informatie over dit punt: https://heuvelland.cdenv.be/nieuws/nieuws/cdv-verbaasd-over-gang-van-zaken-nieuwe-parkeerplaatsen-westouter-hoe-is-het-in-godsnaam-mogelijk-dat-buurtbewoners-van-niks-wisten/

 

Bevraging bibliotheek

Tot slot stelde Geert Debergh nog een aantal vragen over de opvolging van de bevraging over de werking van de bibliotheek. We hopen dat de werking kan geoptimaliseerd worden en dat we de werking van de bibliotheek verder kunnen versterken! Chapeau aan alle medewerkers van de bibliotheek.