Verkiezingsprogramma 2012

 ERVAREN NAAR DE TOEKOMST

 SPEERPUNTEN VOOR DE TOEKOMST VAN HEUVELLAND

 1. Gebruiksvriendelijke dienstverlening

 De diensten van gemeente en OCMW zijn nu al vlot bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar.    

 Het gebruik van internet met een volwaardig e-loket moet ervoor zorgen dat de dienstverlening nog vlotter en dichter bij jou komt. Natuurlijk blijft daarbij dienstverlening op afspraak behouden. Met CD&V zullen we ervoor zorgen dat je zo nodig zelfs thuis wordt geholpen.

 De uitbouw van het Sociaal Huis in het gemeentehuis van Wijtschate is inmiddels opgestart.  Dit wordt het unieke aanspreekpunt waar je onmiddellijk nuttige informatie bekomt over alle mogelijke sociale dienstverlening en meteen ook vlotter wordt geholpen als je in de problemen zit.

 In samenwerking met de plaatselijke horeca kan in elk dorp een systeem van goedkope maaltijden worden opgezet.  Als je je eenzaam voelt of zelf je maaltijden niet meer kan bereiden, heb je zo een oplossing dicht bij de deur.

 Afvalverwijdering is belangrijk, maar duur.  De selectieve inzameling moet verder worden gestimuleerd.  Daarmee bespaart zowel de gemeente als ieder gezin.  Op het containerpark blijft het jaarlijkse krediet van € 25,00 per gezin natuurlijk behouden. Zo blijft het containerpark eigenlijk gratis voor een doorsnee gezin.

 We slaagden er eind 2010 eindelijk in om het Warandedomein aan te kopen.  Nu wordt het tijd om dit beschermd kasteel met de steun van Vlaanderen optimaal voor onze diensten te renoveren.

 2. Een hart voor de landbouw en het landschap

 De landbouw is in Heuvelland belangrijk en telt nog echte familiale bedrijven in akkerbouw en veeteelt.  De landbouwgronden zoals die zijn ingetekend in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, moeten landbouwgrond blijven.  En ook de bedrijfszetels moeten nog kunnen uitbreiden.  Want alleen zo kan de landbouw zich verder goed ontwikkelen en diversifiëren. 

 Het onderhoud van grachten, bermen en landbouwwegen blijft prioritair voor een vlot verkeer en een goede waterafvoer.  Jaarlijks zullen we daarvoor de nodige kredieten op de begroting inschrijven.  En natuurlijk blijft ook ons gemeentelijk landbouwloket het aanspreekpunt voor de landbouwers.

 Landschapszorg wordt een gezamenlijke taak met de landbouw.  Zo kunnen nieuwe stallen of loodsen beter worden ingebed in hun omgeving met de opmaak van landschapsbedrijfsplannen. Dit is niet alleen goed voor het landschap maar versterkt ook het positieve imago van de landbouw en meteen ook van Heuvelland. 

 3. Nieuwe inwoners aantrekken

 Zoals nog andere plattelandsgemeenten heeft Heuvelland het moeilijk om zijn inwonersaantal op peil te houden.  Wij willen dringend de licht dalende trend van de voorbije jaren omkeren.

 Dit is niet eenvoudig als je weet dat de twee belangrijkste redenen waarom iemand uit Heuvelland wegtrekt of er komt wonen, te maken hebben met familie of werk. Als gemeentebestuur heb je daar niet onmiddellijk  vat op.  Bovendien is het Vlaamse beleid een stadsbeleid, dat de mensen aanmoedigt om in stad te gaan wonen in plaats van op het platteland. We moeten dus tegen de stroom oproeien.

 We gaan vooral voor woningen en bouwgronden die nog betaalbaar zijn. Op dat vlak kunnen wij ons profileren tegenover de buursteden.  En ook de verbetering van het openbaar vervoer is heel belangrijk. Gelukkig konden we onze  belbussen behouden, maar blijvend overleg met De Lijn is noodzakelijk. De invoering van een derdebetalerssyteem (waarbij de gemeente de kostprijs van bepaalde buslijnen mee financiert) valt ook te overwegen.

 Ook het onthaal van nieuwe inwoners kan nog beter.  Naast een busrit door de gemeente gaan we ook een welkomstpakket aanbieden met een waardebon van de gemeente en van geïnteresseerde Heuvellandse handelaars. 

 4. Betaalbaar en goed wonen

 Een goede thuis is voor iedereen belangrijk.  Goed wonen vereist niet alleen een aangename, veilige en goed uitgeruste woning, maar ook en vooral een betaalbare woning.  Goed en betaalbaar wonen zorgt ook voor nieuwe inwoners. 

 Om het wonen in Heuvelland betaalbaar te houden, hebben we al een flinke aanzet gegeven met de invoering vorig jaar van de heffingen op leegstand en onbebouwde bouwgronden.  Daardoor komen meer woningen en bouwgronden op de markt en vergroot het aanbod, wat de prijs drukt. 

 In de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de dorpskernen van Wijtschate, Westouter, Nieuwkerke en Kemmel zijn nieuwe verkavelingen ingetekend.  Indien de eigenaars ervan zelf geen initiatief nemen, zullen wij dat met de gemeente doen via onteigening.  En ook voor de andere dorpen moeten er ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt.

 Niet alleen nieuwbouw telt.  Verouderde, leegstaande of vervallen woningen dienen, in plaats van verder te verkrotten, op de markt te worden gebracht en gerenoveerd. Met een herwerkt geheel van gemeentelijke premies zullen we ook hier nieuwe impulsen geven.

 Habito, onze performante intergemeentelijke woonwinkel, zullen we verder uitbouwen tot een handig instrument waar je alle info krijgt over gratis energiescans, VZW Goed Wonen,  huisvestingspremies, goedkope leningen, energiebesparende ingrepen, isolatie van gebouwen, samen energie aankopen, enz.

 De sociale woningbouw verliezen we zeker ook niet uit het oog.  Het OCMW zal in 2013 vier woningen bouwen in Nieuwkerke en het gemeentehuis van Dranouter verbouwen tot woning.  De bouwmaatschappij Ons Onderdak is volop bezig met het uitwerken van de plannen voor het herbouwen van de vroegere school te Wulvergem tot vier woningen, waarvan twee aangepast voor bejaarden.  En we hebben ook al afspraken met Ons Onderdak om in Loker (de vroegere Galooie) en in Westouter (de vroegere school langs de Sulferbergstraat) sociale huisvesting te realiseren. 

 5. Aantrekkelijke en eigentijdse dorpen

 De dorpskernen van Loker, Westouter en Kemmel zijn al grondig vernieuwd.  Dit zorgt voor aantrekkelijke en eigentijdse dorpen waar het aangenaam wonen is, wat meteen ook nieuwe inwoners aantrekt.

 In de komende legislatuur komen Wijtschate en Nieuwkerke aan de beurt.  De nodige afspraken  met de Vlaamse Overheid zijn in de maak, zodat ook hier een maximale subsidiëring kan worden bekomen vanuit Vlaanderen en Europa voor de nieuwe dubbele riolering, de waterzuivering, de openbare verlichting en de wegenwerken.  Uiteraard komen er nog informatie- en inspraakvergaderingen vóór de opmaak van de concrete plannen.

 In de dorpskernen moet het aantal vakantiewoningen beperkt worden gehouden. Ook dit zorgt voor een verhoogd woningaanbod en vermijdt leegstand buiten het toeristisch seizoen. 

 In elke dorpskern voorzien we openbare toiletten, en dit zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande gemeentelijke gebouwen of infrastructuur.  

 De begraafplaatsen verdienen ook een eigentijdse opwaardering. Dit is al in uitvoering te Wulvergem, en in 2014 volgt de begraafplaats van De Klijte. 

 6. Toerisme en lokale economie

 Heuvelland beschikt over tal van unieke troeven. Ons prachtig landschap met de bergen en wijdse vergezichten. Onze geschiedenis: de Keltische bergvesting op de Kemmelberg, de woelige Geuzentijd in de zestiende eeuw, de mijnenslag uit de Eerste Wereldoorlog, de commandobunker uit de Koude Oorlog. En natuurlijk ook de wijnbouw.

 Het zijn allemaal unieke troeven die je alleen hier aantreft.  Geen wonder dus dat Heuvelland zich heeft geprofileerd tot dé toeristische plattelandsgemeente van de Westhoek. Met een bloeiende horeca die meteen ook zorgt voor belangrijke tewerkstelling.  En ook de landbouw, aan wie wij ons mooie landschap te danken hebben, laat zich niet onbetuigd : het hoevetoerisme zit in de lift.

 De bouw van het nieuwe Streekbezoekerscentrum in Kemmel, waarvan de plannen intussen klaar zijn, wordt het sluitstuk van de toeristische werking van de gemeente.  De toeristische dienst zal er over alle eigentijdse accommodatie beschikken om de bezoeker wegwijs te maken in het ruime toeristische aanbod.

 Waardevol is ook de samenwerking met de provincie die de realisatie van het bezoekerscentrum én de uitbating mee financiert.  Het onthaal voor het Provinciaal Domein De Kemmelberg komt er samen met een provinciaal landschapscentrum.

 In het Streekbezoekerscentrum zal ook de gemeentelijke commmunicatieambtenaar, die onlangs werd aangeworven, zijn vaste stek vinden.  Het aanbod van activiteiten zal  ook voor de Heuvellanders interessant en verrijkend zijn.  En natuurlijk staan de vergaderruimtes en accommodatie ook ter beschikking van de eigen verenigingen en scholen.

 Toerisme is lokale economie, maar lokale economie is ruimer dan toerisme.  In het kader van ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan hebben wij een volledig afwegingskader uitgewerkt waarbij vrijkomende hoevegebouwen kunnen worden gebruikt voor niet-hinderende commerciële, ambachtelijke of toeristische activiteiten.

 De Vlaamse regelgeving over ruimtelijke ordening is op dat vlak nog veel te beperkend.  Wij zullen samen met het Westhoekoverleg en de andere plattelandsgemeenten uit Vlaanderen verder ijveren voor een versoepeling van de Vlaamse regelgeving.  Op die manier wordt ruimte geschapen voor nieuwe bedrijven en krijgen vrijgekomen hoevegebouwen meteen ook een zinvolle invulling.  Onze ambtenaar lokale economie zal er werk van maken.

 7.  Jong en oud zijn hier thuis

 Jongeren zijn de toekomst.  Zij verdienen een eigen plek om zich te ontplooien, ook letterlijk.  Daarom hebben wij in het verleden in elk dorp een aangename en veilige speelruimte uitgebouwd.  De inzet van vele vrijwilligers was daarbij van onschatbare waarde.  En ook bij de bouw van jeugdlokalen voor KSA en Chiro in Nieuwkerke, Kemmel, Westouter en Wijtschate was de inzet van vele vrijwilligers cruciaal. 

 In de toekomst blijft de samenwerking met vrijwilligers voor ons een sterk aandachtspunt. Zo zorgen we samen voor een goed  onderhoud van de speelpleintjes en jeugdlokalen.  En voor jeugdbewegingen die de handen uit de mouwen willen steken, blijft ons aanbod gelden dat ze de materialen voor een eigen lokaal van de gemeente krijgen.

 Fietspaden garanderen dat je kinderen en kleinkinderen veilig naar school kunnen, zoals tussen Loker en De Klijte.  Eens het fietspad tussen Kemmel en Nieuwkerke voltooid, zal er een veilige verbinding zijn vanuit Kemmel, Wulvergem en Nieuwkerke naar Ieper.  In de komende jaren komt de verbinding tussen Westouter en Poperinge aan bod in overleg met de stad Poperinge.

 Met CD&V zorgen wij voor een gezinsvriendelijke gemeente.  Jonge gezinnen met kinderen moeten zich hier thuis voelen.  Dat verhoogt trouwens ook weer de aantrekkelijkheid van onze dorpen voor nieuwe inwoners.  De voor- en naschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking zijn al goed uitgebouwd in overleg met de scholen.  Met stimulerende maatregelen zullen we ook de bestaande opvang van kinderen die nog niet naar school gaan, doen groeien.  Het kinderopvangloket, dat we onlangs via de gemeentelijke website hebben opgestart, is al een eerste aanzet daartoe. 

 Ook ouderen moeten zich thuis voelen in Heuvelland.  Dit vereist aangepaste en betaalbare woningen.  Met het OCMW en de sociale bouwmaatschappijen zullen we daarvoor zorgen.

 Maar het zich goed voelen hangt ook af van kleine dingen zoals goed onderhouden voetpaden met lage drempels voor rolstoelen. En vooral ook de inzet van vrijwilligers die een eenzame bejaarde wat opbeuren, kleine werkjes opknappen of boodschappen doen.  De werking van Nestor, die door het OCMW met de OKRA’s werd opgestart, moet actief worden in al onze dorpen.

 Wij gaan ook voor de aanstelling van een seniorenconsulent die garant moet staan voor een eigentijds lokaal ouderenbeleid.

 De realisatie van een nieuw bejaardentehuis op de site langs de Sulferbergstraat te Westouter door het Woon- en Zorgcentrum van Poperinge is spijtig genoeg niet doorgegaan.  Maar we blijven ook hier niet bij de pakken zitten.  Momenteel overlegt het gemeentebestuur met het Woon- en Zorgcentrum over de aankoop van de site om er dan alsnog zelf, of met een andere partner, een project te realiseren rond wonen en zorg voor bejaarden.

 8.  Het verenigingsleven aan de top

 Het hart van onze dorpen klopt in het bloeiend verenigingsleven.  De verenigingen zorgen voor ontmoeting, vorming, ontplooiing en ontspanning, kortom voor een zinvolle invulling van de vrije tijd.  Ook hier zijn tal van vrijwilligers actief.   We zullen hen alle kansen bieden om hun inzet nog waardevoller te maken.

 Onze ontmoetingscentra en sportinfrastructuur vormen daarbij de hoeksteen van het beleid.  In de toekomst blijven de ontmoetingscentra goed onderhouden en gratis ter beschikking van de verenigingen.  We zullen ze opfrissen en uitrusten met Wi-Fi, internetaansluiting en projectiemogelijk­heden. 

 Ook de uitleendienst zal nog beter worden uitgebouwd met o.m. veiligheidspakketten voor de organisatie van activiteiten in grote tenten. 

 De gemeentelijke bibliotheek heeft al een uitstekende reputatie als organisator van diverse  culturele en vormende activiteiten voor de scholen en het ruime publiek. Deze dienstverlening zullen we met CD&V verder uitbouwen.  Een nauwe samenwerking met het nieuwe streekbezoekerscentrum zal hier ongetwijfeld nieuwe kansen scheppen.

 9. Veiligheid

 Veiligheid is één van de belangrijkste waarden in iedere samenleving.  In Heuvelland hebben we een performante brandweer en dienst 100 waar we fier op mogen zijn.  Wij moeten er over waken dat de nakende brandweerhervorming geen afbreuk doet aan de capaciteiten en de inzet van deze vele vrijwilligers.  Onze brandweer en dienst 100 zijn goed uitgerust.  Het brandweermateriaal moet gespreid blijven over de drie posten zodat ze zoals nu snel en adequaat op het volledige grondgebied kunnen uitrukken.

 Sinds de politiehervorming maakt Heuvelland deel uit van de politiezone Arro Ieper. Het voordeel van de politiehervorming schuilt vooral in de mogelijkheid tot specialisatie van het personeel o.m. op het vlak van slachtofferhulp, milieu, verkeer en interventie.  Cruciaal in het veiligheidsgevoel voor de burger zijn vooral de wijkinspecteurs.  Zij zijn herkenbare en discrete contactpersonen.  De vertrouwensrelatie tussen burgers en wijkinspecteurs moet worden versterkt door een grotere zichtbaarheid in het straatbeeld.

 De jongste jaren zijn er ook veel ingrepen gebeurd om de verkeersveiligheid te verhogen : nieuwe fietspaden, verkeersremmers op de invalswegen van de dorpen, heraanleg van de dorpskernen, ….  Ook de komende zes jaar zetten wij veel in op verkeersveiligheid met speciale aandacht voor veilige voet- en fietspaden, doordachte verkeersremmende maatregelen en het verkeersluw maken van landbouwwegen. 

 10.  Zuinig maar niet gierig

Er waren in de voorbije jaren enorm veel subsidies te bekomen vanuit Europa, de Provincie en de Vlaamse overheid.  Je moet als goed bestuurder attent zijn en profiteren van deze toelagen op het moment dat ze er zijn.  We hebben de voorbije jaren dan ook stevig geïnvesteerd in vele belangrijke projecten.

 Wij hebben veel, maar ook doordacht en vooruitziend geïnvesteerd.  Dat is  trouwens goed bestuur.  Soms moet je versneld investeren, gebruikmakend van opportuniteiten die zich voordoen zoals voor het nieuwe bezoekerscentrum.

 De jaarlijkse leningslast (aflossing van kapitaal + intresten) per inwoner beloopt in 2012 € 150, wat nog altijd haalbaar is.

 Daarbij vertonen de rekeningen van de voorbije jaren een flink overschot (vb in 2008 € 539.385, in 2009 € 727.005 en in 2010 € 243.604).  Er werden dus in het verleden belangrijke reserves opgebouwd.  Deze belopen op 1 januari 2012 in totaal 5.836.792 euro in de gemeente en nagenoeg 900.000 euro in het OCMW.

 Die reserves zijn zowel in de gemeente als in het OCMW een bewuste strategie om er op termijn de afbetaling van de investeringen mee te financieren. Samen met de toelagen zorgen zij ervoor dat onze gemeentefinanciën nog altijd gezond zijn.  En, als het van ons afhangt, blijft dat ook zo in de toekomst, wat sommigen daarover ook mogen beweren.