Op dinsdagavond 1 juni kwam de Heuvellandse gemeenteraad opnieuw bijeen. Op de agenda stonden onder meer...

  • goedkeuring voor de groene parking in Westouter
  • heraanleg van de Korte Mooiaardstraat in Nieuwkerke door firma Clarebout
  • motie omtrent stikstofuitstoot met bezorgdheden voor de landbouw
  • bezorgdheden rond veertig nieuwe parkeerplaatsen te Westouter
  • nieuwe plannen met de bibliotheek

Goedkeuring aankoop gronden voor ‘randparking’ in Westouter  

De gemeenteraad keurde de aankoop goed van 2,5ha langs de Meersstraat (waarvan de gemeente al een klein deel bezit) in het hart van Westouter. Dit project kan op de steun van de CD&V-fractie rekenen. De focus zou liggen op een ‘verbindend natuur- en waterproject’ samen met een overloopparking voor bij evenementen. Helaas kan de parking dus niet het hele jaar door gebruikt worden.

Raadslid Geert Debergh reageert enigszins verrast: “Het is positief dat het bestuur wil inzetten op vergroening en minimaal wil verharden. Daarom steunen we deze aankoop ook. Eind vorig jaar werd wel gesproken over het voorzien van bijkomende parkeermogelijkheid voor de drukte in Westouter. Nu krijgen we het signaal dat de parking enkel zou kunnen worden ingezet tijdens zeer drukke zomerdagen of bij evenementen in de zomer. Dit wordt helaas dus geen parking voor het hele jaar door. Het valt dus nog af te wachten of dit de parkeerdrukte in Westouter kan verlichten. Wij hopen van wel!“

Project Korte Mooiaardstraat Nieuwkerke – Firma Clarebout

De wijziging werd goedgekeurd om van start te kunnen gaan voor de heraanleg van de Korte Mooiaardstraat. We vinden dit een algemeen gezien een goede ingreep, omdat ze het zwaar verkeer in de dorpskernen kan verminderen. Dit doel zijn wij zeker genegen en daar willen we ook aan meewerken.

Toch had Raadslid Geert Debergh enkele vragen en bezorgdheden: Hoe breed wordt de weg precies? Worden er nieuwe grachten aangelegd? Wie betaalt de parking? Wie heeft de gronden aangekocht? Is dit veilig voor fietsers en wandelaars zonder vrijstaand fietspad terwijl er zwaar verkeer door de straat zal passeren? Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente met dit project? We kwamen te weten dat de Firma Clarebout de gronden zal aankopen en dat ook zij de weg zullen aanleggen. Er komt helaas geen vrijstaand fietspad. Volgens de burgemeester komen er wel nieuwe grachten.

Bovendien werden de specifieke plannen ook niet voor expliciete goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, wat wij betreuren. Onze fractie koos ervoor om zich te onthouden op dit punt, omdat we zeker de algemene doelstelling om het zwaar verkeer uit Nieuwkerke te weren genegen zijn. Toch zijn er nog te veel vragen en onduidelijkheden over de concrete uitwerking en de verdere toekomstplannen.

Ook de NVA-fractie had opmerkingen en bezorgdheden in die zin, en onthield zich eveneens.

Motie stikstof - belangrijk dat alle sectoren hun steentje bijdragen

Naar aanleiding van het stikstofarrest werd een motie goedgekeurd op de gemeenteraad. De bezorgdheid bij onze Heuvellandse landbouwers is groot. Er wordt gevraagd dat de gemeente - zeker in zo'n plattelandsgemeente als Heuvelland - onze landbouwers optimaal begeleidt. Deze motie moet vooral een signaal geven aan de overheid dat we onze landbouwers niet zomaar laten vallen. Voor onze fractie is het cruciaal dat alle sectoren hun steentje bijdragen. Zeker de landbouw, maar evenzeer de industrie of het verkeer. Er is vooral nood aan een sterk en sluitend juridisch kader dat toekomstbestendig is. (Jonge) landbouwers moeten alle kansen krijgen! 

Raadslid Sarah Vandelanotte vraagt om snel werk te maken van een definitief kader, zodat er eindelijk zekerheid en duidelijkheid komt voor de landbouwers. Dit tijdelijk kader is onvoldoende. In Heuvelland liggen onze landbouwers dicht bij natuurgebieden, dit is een Vlaams probleem dat Vlaams moet worden aangepakt. Het mogen niet enkel de Heuvellandse landbouwers zijn die verantwoordelijk worden gesteld voor dit probleem. De landbouw heeft al haar steentje bijgedragen. Beweren dat landbouw de enige sector is die er niet in slaagt om de uitstoot verder te beperken, is niet correct. Het is zeer positief dat deze brief wordt opgesteld en dat we het signaal geven, maar de brief mocht nog sterker geformuleerd worden. 

Het belangrijkste voor ons is dat er een duidelijk signaal wordt gegeven naar de Vlaamse overheid. Voor ons waren beide teksten goed, zowel de tekst van NVA als die van Gemeentebelangen. 

Veel vragen en verbazing over veertig nieuwe parkeerplaatsen in Westouter

Afgelopen maand verschenen er plots 40 bijkomende parkeerplaatsen in de Meersstraat te Westouter, tot grote verbazing van de buurtbewoners. Ook CD&V Heuvelland reageert verbaasd: “Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de bewoners in de buurt niets wisten. Is dit de beloofde inspraak en overleg?”

Geert Debergh stelde twee vragen: 

* Is er hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd? Volgens het bestuur is er geen vergunning aangevraagd, aangezien het twee kleine beperkte stukken zijn qua oppervlakte en dat het past in de vrijstellingen. Volgens onze fractie is daar wel een vergunning voor nodig. We gaan van een grasstrook naar een verharding, het waterdoorlatend karakter is hierop geen uitzondering. Het antwoord van de Burgemeester is zeer bedroevend: "Als je per se wil mag je altijd een vergunning aanvragen. Zou dit iets veranderen aan de situatie? Ik denk van niet." Onze fractie is altijd van mening dat de procedures correct moeten verlopen. Als de wet verwacht dat er een vergunning wordt aangevraagd, dan moet dit ook gebeuren. Dit wordt ook gevraagd van onze burgers!

Communicatie? De buurtbewoners vielen uit de lucht. Hoe kan dit mogelijk zijn? Sloeg de gemeente hier de bal mis? 

Er wordt ons opnieuw verweten dat we hier tegen zijn. Dat zijn we absoluut niet! We vragen de nodige inspraak en we vragen dat de buurtbewoners op de hoogte worden gebracht van dergelijke werken die voor hen zeer ingrijpend zijn. 

Zie hier alle informatie over dit punt: https://heuvelland.cdenv.be/nieuws/nieuws/cdv-verbaasd-over-gang-van-zaken-nieuwe-parkeerplaatsen-westouter-hoe-is-het-in-godsnaam-mogelijk-dat-buurtbewoners-van-niks-wisten/

Bevraging bibliotheek

Tot slot stelde Geert Debergh nog een aantal vragen over de opvolging van de bevraging over de werking van de bibliotheek. We hopen dat de werking kan geoptimaliseerd worden en dat we de werking van de bibliotheek verder kunnen versterken! Chapeau aan alle medewerkers van de bibliotheek.