Maandagavond 29 maart was er opnieuw een gemeenteraad. Heel wat interessante punten op de agenda. Zeker voor Westouter waar de woonwijken onder handen worden gepakt, waar het fietspad tussen Westouter en Poperinge weer wat dichterbij komt en waar er een plugstreet richting Loker wordt aangelegd.

Onze CD&V-gemeenteraadsleden waren opnieuw zeer actief en kwamen met constructieve voorstellen: Geert Debergh had nog een uitstekende suggestie voor het gemeentebestuur om gebruik te maken van subsidies van de Vlaamse regering voor lokale fietspaden en Sarah Vandelanotte vroeg de definitieve resultaten op van de bevraging rond verkeersveiligheid die CD&V van zeer nabij volgt. Tenslotte bracht Geert Debergh zowel de werken voor FC Westouter als die van SK Nieuwkerke ter sprake om er te vragen naar een stand van zaken.

1. Fietspad Westouter-Poperinge: Alle steun van de CD&V-fractie

Voor de aanleg van het fietspad van Westouter naar Poperinge wordt een samenwerkingsovereenkomst opgericht tussen gemeente Heuvelland, stad Poperinge en de provincie. CD&V steunt dit project uiteraard volop en hoopt dat de werken vlot kunnen verlopen. We volgen deze werken de komende jaren op de voet op, om de vlotte voortgang te helpen verzekeren.

Carla Cardinael vroeg de bevoegde schepen wanneer het fietspad tussen Kemmel en Wijtschate wordt aangelegd. Geert Debergh stelde de vraag waarom er tussen Westouter en Poperinge gekozen werd voor een fietspad aan beide kanten van de weg en tussen Kemmel en Wijtschate aan een kant. CD&V heeft dit uiteraard goedgekeurd.

Een pientere Bernard Heens merkte wel een rekenfoutje op. Het bedrag mét btw was niet correct berekend, tenzij De Klijte een fiscaal paradijsje is in Heuvelland. Dit kan niet bedoeling zijn, dus zal het foutje geremedieerd worden. 

2. Lastvoorwaarden en gunningswijze woonwijk Westouter: Viooltjesveld Rozentros Begoniapark

We keurden de lastvoorwaarden goed voor de heraanleg van de woonwijken in Westouter. Geert Debergh nam het woord namens onze fractie:

 “Het is positief dat we als kleine gemeente willen inzetten op milieu en omgeving. Goed dat we als Heuvelland hierin een voorbeeld kunnen zijn. Inzetten op minder verharding en regenwater laten indringen. Vergroening brengt ook rust. We moeten wel waakzaam zijn voor de uitdagingen en de bekommernissen die deze ingrijpende veranderingen met zich meebrengen."

 CD&V is over het algemeen zeer positief over dit dossier, maar heeft een aantal bezorgdheden:

 • De hoofdwegen worden smaller gemaakt: zal dit niet leiden tot moeilijker kruisen van wagens, hulpdiensten, vuilniswagens...
 • Parkeerdruk blijft hoog, waar moeten alle mensen parkeren? We kwamen te weten dat er in de Meersstraat 35 à 40 extra parkingplaatsen komen aan de zijkant waar nu gras is.
 • Enkele bewoners gaan bijkomende opritten aanleggen, gaat dit niet in tegen de bedoeling om net minder verharding te hebben in de wijk? We hopen dat er waakzaamheid is om die ook waterdoorlaatbaar te zijn.
 • Er komen minder voetpaden: moeten bewoners zich verplaatsen op de rijweg? Wordt er rekening gehouden met minder mobiele mensen, personen met een rolwagen, kinderen in een buggy...
 • Wat met de wandelpaden die de wijken verbinden onderling met elkaar? Deze zullen nu misschien meer gebruikt worden richting de Poperingestraat of richting Meersstraat. De betondalen liggen op bepaalde plaatsen niet goed door opstekende wortels of er bevinden zich brede sleuven slecht voor rolwagens of buggy’s. Belangrijk voor onderlinge verbinding. Wij roepen op om dit mee te nemen in de werken.
 • Zijn er voldoende middelen voorzien om het extra groen te onderhouden?

3. Hellegatstraat wordt een plugstreet: "Extra stuk meenemen in de werken"

Het gemeentebestuur zal de Hellegatstraat in Westouter herinrichten als fietsverbinding. Er wordt gekozen voor een soort natuursteen, waardoor dit een plugstreet zoals (zondag) in Gent-Wevelgem wordt.   

Geert Debergh nam het woord namens CD&V:

“We vinden dit een mooi project en zijn blij dat de gemeente hun initiële plan om de weg volledig te verharden herziet. We vragen ons wel af waarom het stuk tussen de Hellegatstraat en de Sulferbergstraat (naast aardappelbedrijf Dauchy) niet wordt meegenomen in de werken? Zo kunnen we ook de verbinding richting Reningelst een stuk veiliger laten verlopen. Helaas kregen we te horen van de schepen dat dit niet meegenomen wordt in de werken.”

4. Geert Debergh: Gebruik maken van Vlaamse subsidies voor lokale fietspaden!

Investeren in veilige lokale fietspaden bevordert het gebruik van de fiets door de inwoners van Heuvelland. Het verbindt onze eigen dorpen en onze gemeente met de omliggende steden en gemeenten op een veilige manier. Het stimuleert ouders om schoolgaande kinderen aan te zetten om de fiets te nemen. Het zorgt tevens voor een impuls voor de toeristen dat ons uniek Heuvelland met de fiets aandoet.

Om het lokale fietsbeleid te versterken in het kader van de post-corona relance, maakt de Vlaamse regering middelen vrij.  Om de middelen te verkrijgen moet het Heuvelland voldoen aan volgende richtlijnen

 • De gemeente krijgt 22,7 euro per inwoner om te investeren in fietsbeleid.
 • Voor iedere euro die Vlaanderen investeert, moet je twee euro als gemeente investeren.
 • Het moet gaan over lokale fietspaden (dus geen gewestwegen).
 • Het kan gaan over heraanleg, aanleg of onderhoud.
 • Timing: De oproep kwam midden februari op de regering. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met september 2022.
 • De realisatie moet rond zijn voor 15 september 2025.

Vanuit de CD&V fractie stellen wij voor dat de middelen aangewend worden voor de heraanleg van het fietspad Kemmel-Wijtschate, de heraanleg van het fietspad in de Hooghofstraat te Wulvergem en eventueel de verbeteringswerken voor het fietsverkeer in de Hellegatstraat te Westouter. Om de veiligheid te verhogen zijn wij grote voorstanders om bijvoorbeeld op de Hooghofstraat of tussen Kemmel en Wijtschate over de volledige lengte een haag te planten tussen het fietspad en de rijweg. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel.

We zijn blij dat dit bijkomende punt volmondig werd gesteund door de gemeenteraadsleden! 

5. Sarah Vandelanotte: Resultaten enquête gemeentebestuur over verkeersveiligheid en zone 30

Verkeersveiligheid is een van onze prioriteiten. Wij zijn dan ook tevreden om te zien dat er aan de veiligheid van de oversteekplaatsen in Nieuwkerke gewerkt wordt. In het licht daarvan deden wij deze zomer een bevraging onder de bewoners. Ook het bestuur deed dat, in het najaar. De insteek hierbij was vooral om bijkomende zones 30 in te richten in de dorpen. Wij onthaalden toen het idee positief, maar vroegen enkele bijkomende randmaatregelen.

De deadline voor het indienen van resultaten was op 6 december 2020. Inmiddels zijn we 29 maart. Hoeveel mensen hebben de enquête ingevuld? Zou het mogelijk zijn dat wij als gemeenteraadsleden het volledig overzicht van de resultaten en de antwoorden krijgen?

Verder zijn wij benieuwd naar wat het bestuur zal doen in opvolging van deze resultaten? Komen alle zones 30 er zoals initieel voorgesteld? Komen er nog bijkomende maatregelen om Heuvelland verkeersveiliger te maken?

Aantal ingevulde bevragingen: Wijtschate 39, Nieuwkerke 43, Kemmel 28, Westouter 47, Dranouter 20, Loker 19, De Klijte 13, Wulvergem 21 = totaal 230 (er waren er meer in Dranouter, maar er was water in de brievenbus gelopen, waardoor er een aantal bevragingen onbruikbaar waren). 

We krijgen het volledig overzicht van de resultaten bezorgd van zodra het bestuur haar analyse heeft gemaakt. 

6. Werken FC Westouter: mooi project, eindelijk (bijna) klaar, maar stuk duurder dan aangekondigd

Werken FC Westouter lopen op zijn einde, wij zijn zeer positief! We hopen dat ze het volgend seizoen volop gebruikt kunnen worden. We zijn wel bezorgd over de totale kostprijs van dat project. We steunen het ten volle, maar als we even terugkijken. In 2017 werd de uitspraak gedaan dat de werken ongeveer 250.000 EUR zouden kosten, meerjarenplanning 2018 verhoogd naar 480.000 EUR. De totale kostprijs is nog uiterst onduidelijk, maar een snelle berekening leert ons toch dat de totale kostprijs hier heel wat boven gaat. Eén van de oorzaken van de hoge bijkomende kost was de vertraging die de werken opliepen. Hierdoor werden de 'tijdelijke' containers veel langer gehuurd als initieel voorzien, maar een enorme meerkost tot gevolg. 

Burgemeester De Meyer kon bevestigen dat de voorlopige oplevering voorzien is voor 31 maart. Daarna bezorgt hij ons een volledig overzicht van de totale kostprijs. 

7. Stand van zaken SK Nieuwkerke: Haalbaar budget? 

Geert Debergh vroeg nog naar een stand van zaken in de werken voor SK Nieuwkerke. Aangezien de werken aan de kleedkamers in FC Westouter heel wat meer kostten dan initieel voorzien - en het project in SK Nieuwkerke nog wat ambitieuzer is - vragen we ons af of het gemeentebestuur wel voldoende zal hebben met de voorziene 500.000 EUR. Moeten hier niet meer middelen voor worden voorzien? Is dit haalbaar? De bevoegde schepen kon het op dit moment onvoldoende inschatten. CD&V volgt dit dossier verder van nabij op.

8. Mobiel podium: Welke huurprijs zal worden gevraagd aan verenigingen?

CD&V keurde tenslotte de lastenvoorwaarden goed om een mobiel podium aan te kopen in de gemeente van zo’n 30.000 EUR (incl. Btw). Evelyne Gaudissabois vroeg de bevoegde schepen of hier voldoende vraag voor is vanuit de Heuvellandse verenigingen en of hier ook een huurprijs voor gevraagd zal worden. We kwamen te weten dat het bestuur zoals bij de rest van de uitleendienst een vergoeding zal vragen, maar dat die zo laag mogelijk zal blijven.